nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu Konsultantów Społecznych przy Ministrze ZdrowiaDz.Urz.MZ.05.05.16
zmiana z dnia 16 czerwca 2005 r.


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu Konsultantów Społecznych przy Ministrze Zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół Konsultantów Społecznych przy Ministrze Zdrowia, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Jacek Łuczak;
2) Członkowie:
a) Maciej Piróg,
b) Jacek Łukomski,
c) Sławomir Bautembach,
d) Katarzyna Tymowska,
e) Halina Sarul.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:
1) bieżąca analiza problemów, związanych z restrukturyzacją finansową i pomocą publiczną zakładów opieki zdrowotnej;
2) przygotowywanie propozycji i opinii w sprawach, należących do zakresu działania ministra właściwego do spraw zdrowia;
3) formułowanie propozycji kierunkowych zaleceń w sprawach, objętych działem administracji rządowej – zdrowie.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
3. Przewodniczącego, w razie jego nieobecności, zastępuje osoba, wybrana przez członków Zespołu spośród swego grona.

§ 5.

1. Zespół działa kolegialnie.
2. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

§ 6.

Minister właściwy do spraw zdrowia może występować do każdego członka Zespołu o wykonanie osobiście zadań, o których mowa w § 3.

§ 7.

Udział w pracach Zespołu jest bezpłatny.

§ 8.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Gabinetu Politycznego Ministra.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gabinet Polityczny Ministra.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-03-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6948 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.