nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa ŻywnościDz.Urz.MZ.05.06.19

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 kwietnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 49) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołuje się Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie koordynacji bezpieczeństwa żywności.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Do zadań Zespołu należą sprawy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa żywności i środków żywienia zwierząt, zdrowia zwierząt.
2. Zadania Zespołu obejmują w szczególności:
1) przygotowywanie propozycji dotyczących polityki w zakresie bezpieczeństwa żywności w celu kompleksowej ochrony zdrowia konsumentów;
2) uzgadnianie stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, komunikatów oraz Zielonych i Białych Ksiąg z zakresu prawa żywnościowego;
3) udział w przygotowywaniu wkładu do instrukcji dla przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzenia: Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER), Rady do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa, Rady do spraw Zatrudnienia, Polityki Socjalnej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich oraz innych organów Unii Europejskiej;
4) uzgadnianie dokumentów z zakresu bezpieczeństwa żywności wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
5) wskazywanie niespójności w obszarze prawa żywnościowego oraz przedstawienie propozycji zakresu niezbędnych zmian;
6) uzgadnianie kierunków funkcjonowania i koordynacji organów urzędowej kontroli żywności w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, środków żywienia zwierząt, zdrowia zwierząt.”;
3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Główny Inspektor Sanitarny;
2) zastępca przewodniczącego Zespołu – Główny Lekarz Weterynarii;
3) członkowie:
a) 3 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rolnictwa,
b) 3 przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia,
c) 2 przedstawicieli Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej,
d) przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska,
e) przedstawiciel Szefa Służby Celnej,
f) przedstawiciel Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej;
4) sekretarze:
a) 2 pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wyznaczonych przez przewodniczącego Zespołu w odniesieniu do realizacji zadań, o których mowa w § 4a ust. 1,
b) 2 pracowników Głównego Inspektoratu Weterynarii wyznaczonych przez zastępcę przewodniczącego Zespołu w odniesieniu do realizacji zadań, o których mowa w § 4a ust. 2.”;
4) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;”
5) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. 1. Realizację zadań Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 2, dotyczących kompetencji ministra właściwego do spraw zdrowia, koordynuje przewodniczący Zespołu.
2. Realizację zadań Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 2, dotyczących kompetencji ministra właściwego do spraw rolnictwa, koordynuje zastępca przewodniczącego Zespołu.”;
6) § 6 otrzymuje brzmienie:
„6. 1. Przewodniczący Zespołu przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdanie z realizacji zdań Zespołu w roku ubiegłym.
2. Za opracowanie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, odpowiada:
1) przewodniczący Zespołu – w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 4a ust. 1;
2) zastępca przewodniczącego Zespołu – w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 4a ust. 2.”


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-04-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4727 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.