nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz.Urz.MZ.05.06.20

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 kwietnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie
oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 72, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 5 do zarządzenia w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
3) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.”;
2) w załączniku nr 16 do zarządzenia w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Zapobiegawczego;
2) Oddział Higieny Komunalnej;
3) Oddział Higieny Pracy;
4) Oddział Epidemiologii;
5) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
6) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
9) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
11) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
12) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej;
13) Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.”;
3) w załączniku nr 18 do zarządzenia w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
3) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.”;
4) w załączniku nr 21 do zarządzenia w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Epidemiologii;
2) Oddział Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Sekcja Higieny Pracy;
5) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
6) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej;
8) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Obsługi Sekretariatu;
9) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152 i Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 274, poz. 2703.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329 , Nr 42, poz. 473, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.
4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow z 2003 r. Nr 11, poz. 97 oraz z 2004 r. Nr 4, poz. 27.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-04-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4368 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.