nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa ZdrowiaDz.Urz.MZ.05.07.22

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 kwietnia 2005 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa ZdrowiaNa podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2003 r., Nr 24, poz. 199, Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1, poz. 6 z poźn. zm.2)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 19
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem i reorganizacją uczelni medycznych, w tym wydziałów anglojęzycznych, z uwzględnieniem ustalania limitów przyjęć do uczelni medycznych, we współpracy z Biurem do Spraw Pielęgniarek i Położnych w zakresie limitów przyjęć na studia - kierunek pielęgniarstwo i położnictwo;”
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i działalnością konsultantów krajowych w danej dziedzinie medycyny, farmacji i innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz współpraca z wojewodami w zakresie nadzoru specjalistycznego, z wyłączeniem spraw związanych z działalnością konsultantów krajowych w danej dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa;”
2) w § 21 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) koordynacja współpracy z samorządami i związkami zawodowymi - w porozumieniu z Gabinetem Politycznym Ministra, z wyłączeniem spraw z zakresu współpracy z samorządem zawodowym oraz związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych, w sprawach z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa;”
3) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:
„§ 26a. Do podstawowych zadań Biura do Spraw Pielęgniarek i Położnych należy:
1) gromadzenie i analiza danych statystycznych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia;
2) gromadzenie danych dotyczących liczby osób zobowiązanych do odbycia stażu podyplomowego pielęgniarki lub położnej oraz miejsc stażowych na terenie poszczególnych województw;
3) prowadzenie analiz dotyczących migracji pielęgniarek i położnych pod kątem potrzeb w zakresie kształcenia przed i podyplomowego w tych zawodach;
4) monitorowanie, gromadzenie i analiza danych dotyczących wykonywania przez organy samorządu pielęgniarek i położnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
5) koordynowanie spraw związanych z uruchomieniem i prowadzeniem Centralnego Rejestru pielęgniarek i położnych;
6) prowadzenie spraw związanych z działalnością konsultantów krajowych w danej dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa;
7) inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie aktów prawnych w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa we współpracy z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Departamentem Dialogu Społecznego;
8) analizowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw pracowniczych, pod kątem ich wpływu na sytuację pielęgniarek i położnych;
9) współpraca z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie limitów przyjęć na studia - kierunek pielęgniarstwo i położnictwo oraz w zakresie kształcenia podyplomowego;
10) współpraca z departamentami merytorycznymi w sprawach dotyczących wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów UE dotyczących pielęgniarek i położnych;
11) współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności samorządem zawodowym oraz związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych, w sprawach z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa. ”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439),
2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 3, poz. 33, z 2004 r. Nr 8, poz. 82, Nr 14, poz. 123 oraz z 2005 r. Nr 2, poz. 3.

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-04-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8321 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.