nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia „Jasny Pałac” w ZakopanemDz.Urz.MZ.05.07.24

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 maja 2005 r.
w sprawie Profilaktycznego Domu Zdrowia „Jasny Pałac” w Zakopanem


Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa organizację i zakres działania Zespołu Profilaktycznych Domów Zdrowia w Zakopanem działającego na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 stycznia 1993 r. w sprawie profilaktycznych domów zdrowia.

§ 2.

Zespołowi Profilaktycznych Domów Zdrowia w Zakopanem nadaje się nazwę Profilaktyczny Dom Zdrowia „Jasny Pałac” w Zakopanem, zwany dalej
„PDZ w Zakopanem”.

§ 3.

Siedzibą PDZ w Zakopanem jest miasto Zakopane.

§ 4.

1. PDZ w Zakopanem jest państwowym zakładem budżetowym podległym ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. PDZ w Zakopanem rozlicza się z budżetem państwa w części 46 – Zdrowie, w dziale 851 – Ochrona zdrowia.


§ 5.

Przedmiotem działalności PDZ w Zakopanem jest:
1) prowadzenie bazy turystyczno-wypoczynkowej umożliwiającej aktywny wypoczynek, rehabilitację osób niepełnosprawnych i profilaktykę zdrowotną;
2) zapewnienie bazy dla organizowanych konferencji, sympozjów, szkoleń i zjazdów.


§ 6.

1. PDZ w Zakopanem kieruje dyrektor, reprezentujący jednostkę na zewnątrz.
2. Dyrektora PDZ w Zakopanem powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia, po przeprowadzeniu konkursu na to stanowisko.
3. Warunki konkursu, o którym mowa w ust. 2, każdorazowo określa minister właściwy do spraw zdrowia.
4. Dyrektor PDZ w Zakopanem wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w jednostce i określa zasady polityki kadrowej.
5. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i organizację wewnętrzną PDZ w Zakopanem określa regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.Zarządzenie Minisra Zdrowia z dnia 25 września 2006 r. w sprawie likwidacji Profilaktycznego Domu Zdrowia „Jasny Pałac” w ZakopanemZałączniki do dokumentu : regulanin_org_zakopane100505.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-05-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6224 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.