nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i KrwiolecznictwaDz.Urz.MZ.05.08.29
zmiana Dz.Urz.MZ.07.19.99

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 maja 2005 r.
w sprawie nadania statutu
Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa


Na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
Załącznik do zarządzenia
Ministra Zdrowia
z dnia 15 maja 2005 r.
STATUT
KRAJOWEJ RADY DO SPRAW KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA


§ 1.

1. Siedzibą Krajowej Rady do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zwanej dalej „Radą”, jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Obszar działania Rady obejmuje cały kraj.

§ 2.

W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący;
2) 14 członków, w tym Zastępca Przewodniczącego, przy czym:
a) z Naczelnej Rady Lekarskiej - 1 przedstawiciel,
b) z Wojskowej Izby Lekarskiej - 1 przedstawiciel,
c) z Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych - 1 przedstawiciel,
d) z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii - 2 przedstawicieli,
e) z regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa - 4 przedstawicieli,
f) z Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - 1 przedstawiciel,
g) z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych - 1 przedstawiciel,
h) z Polskiego Czerwonego Krzyża - 1 przedstawiciel,
i) z organizacji pozarządowych - 2 przedstawicieli.


§ 3.

1. Kadencja Rady trwa 2 lata.
2. Osoby powołane w skład Rady mogą być w każdym czasie odwołane na wniosek własny lub podmiotu, którego są przedstawicielami.
3. W razie śmierci albo odwołania członka Rady przed upływem kadencji, minister właściwy do spraw zdrowia z inicjatywy własnej albo podmiotu, którego był przedstawicielem, powołuje członka Rady na okres do końca tej kadencji.
4. Przewodniczący Rady może wnioskować do ministra właściwego do spraw zdrowia o odwołanie członka Rady, który nie wypełnia swoich obowiązków i nie uczestniczy w pracach Rady.
5. Pierwsze posiedzenie Rady danej kadencji zwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 4.

Zastępcę Przewodniczącego Rady, zwanego dalej „Zastępcą”, Rada wybiera ze swego grona zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 5.

1. W pracach Rady może uczestniczyć minister właściwy do spraw zdrowia albo jego upoważniony przedstawiciel.
2. Do udziału w pracach Rady mogą być zapraszani, na wniosek Przewodniczącego albo co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady, eksperci z różnych dziedzin medycyny i innych dziedzin nauki, a w szczególności hematologii, transfuzjologii i prawa.

§ 6.

Do zakresu działania Rady, poza zadaniami określonymi w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215), zwanej dalej „ustawą”, należy:
1) wnioskowanie do dyrektora Instytutu o dokonanie niezbędnych zmian w medycznych zasadach pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, o których mowa w art. 25 pkt 12 ustawy;
2) monitorowanie prawodawstwa Unii Europejskiej i przygotowywanie propozycji jego zmian w zakresie zasad pobierania krwi ludzkiej, oddzielania jej składników, przechowywania i obrotu;
3) współpraca z organizacjami międzynarodowymi prowadzącymi działalność w zakresie pobierania krwi ludzkiej, oddzielania jej składników, przechowywania i obrotu;
4) współpraca z organizacjami oraz stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, których celem jest rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa.


§ 7.

W celu realizacji zadań Rady Przewodniczący Rady:
1) przygotowuje projekty planów pracy i planów posiedzeń Rady;
2) ustala terminy posiedzeń Rady i projekt porządku obrad;
3) ustala propozycje wyznaczenia przez Radę referentów poszczególnych tematów posiedzeń Rady;
4) zleca przygotowanie ekspertyz, ocen i opinii niezbędnych dla realizacji zadań Rady;
5) przedstawia Radzie projekty opinii, wniosków, ocen i sprawozdań;
6) przedstawia opinie, wnioski, oceny i sprawozdania, uchwalone przez Radę ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.


§ 8.

1. Rada obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady.
3. Posiedzenie Rady może być zwołane również na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia albo co najmniej 1/3 składu Rady.

§ 9.


1. W celu usprawnienia wykonywania zadań Rady, jej przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej 1/3 składu Rady, może powoływać zespoły problemowe.
2. Zespoły problemowe powołuje się na stałe lub na czas oznaczony albo do wykonania określonego zadania.
3. Przewodniczący Rady ustala skład zespołu problemowego spośród członków Rady oraz powołuje przewodniczącego zespołu problemowego.

§ 10.

1. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca.
2. Rada obraduje w obecności Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności Zastępcy oraz co najmniej 1/2 składu Rady.

§ 11.

1. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym oraz zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.
2. Osoby, o których mowa w § 5, nie biorą udziału w głosowaniu.

§ 12.

1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół.
2. Protokół posiedzenia zawiera:
1) datę i miejsce sporządzenia;
2) porządek obrad;
3) imiona i nazwiska uczestników posiedzenia;
4) informację na temat przebiegu obrad;
5) przewidywany termin kolejnego posiedzenia.
3. Protokół podpisuje protokolant oraz Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu - Zastępca.
4. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz uchwały podjęte na posiedzeniu.
5. Protokół otrzymuje minister właściwy do spraw zdrowia. Protokół jest do wglądu dla każdego członka Rady.

§ 13.

1. Przewodniczący Rady oraz członkowie Rady pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Przewodniczącemu Rady, członkom Rady oraz osobom, o których mowa w § 5 ust. 2 przysługuje zwrot kosztów przejazdu na warunkach, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr. 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686).
3. Wynagrodzenia za przygotowanie ekspertyz, opinii i ocen niezbędnych dla wykonywania zadań Rady ustala się w umowach cywilnoprawnych.
4. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

§ 14.

Obsługę organizacyjną i techniczną Rady zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Zdrowia właściwa w sprawach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-05-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8212 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.