nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy ZdrojuDz.U.05.93.783

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia 1)

z dnia 23 maja 2005 r.
w sprawie utworzenia Specjalistycznego Centrum Medycznego
w Polanicy Zdroju


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.


1. Tworzy się Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju, zwane dalej „Centrum”.
2. Siedzibą Centrum jest miasto Polanica Zdrój.

§ 2.


Centrum jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, prowadzonym w formie państwowego zakładu budżetowego.

§3.


1 Centrum będzie wyposażone w nieruchomości, na których prowadzono inwestycję pod nazwą „Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju”, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm. 3)).

2. Mienie ruchome zostanie przekazane do używania protokołem zdawczo- odbiorczym.

§. 4.


1. Podstawową działalnością Centrum jest:
1) udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych;
2) prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia;
3) inne zadania zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Szczegółowy zakres zadań zostanie określony w statucie Centrum.

§ 5.


Obszar działania Centrum obejmuje cały kraj.

§ 6.

Nadzór nad Centrum sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 czerwca 2005 r.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439)
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111,
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-05-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4720 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.