nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju RegionalnegoDz.Urz.MZ.05.08.31

zmiana
z dnia 13 listopada 2007r.ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 maja 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.199, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw wyboru projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Pan Piotr Warczyński – Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Pani Elżbieta Jazgarska – Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – Pani Hanna Nowakowska – Koordynator Projektu - Zespół Specjalistów ds. Projektów w Sektorze Zdrowia w Biurze do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia;
4) pozostali Członkowie Zespołu:
a) Pani Jadwiga Jaszczyk – Dyrektor Biura do spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia,
b) Pan Roman Danielewicz - Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
c) Pan Dariusz Adamczewski – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
d) Pan Konrad Stolarski – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia.


§ 3.

Zespół realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1) opracowanie procedury występowania z wnioskami o środki z rezerwy celowej budżetu państwa;
2) opracowanie kryteriów wyboru projektów do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przekazanie ich do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
3) ocenę merytoryczną projektów przewidzianych do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pod kątem ich spójności ze strategią ministra właściwego do spraw zdrowia, rodzajami kwalifikujących się projektów oraz szczegółowymi kryteriami wyboru projektów zgodnymi z zapisami Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
4) opiniowanie i rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia listy projektów do wsparcia ze środków przeznaczonych do współfinansowania projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 4.

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu wraz z porządkiem obrad Przewodniczący przesyła członkom Zespołu co najmniej na 3 dni przed terminem wyznaczonego posiedzenia.
3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może wyznaczyć termin posiedzenia w terminie krótszym niż 3 dni.
4. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. Protokół z posiedzenia Zespołu podpisują Przewodniczący i Sekretarz.
5. Przewodniczący może powoływać, w razie potrzeby, zespoły robocze dla rozwiązywania poszczególnych problemów, wyznaczając ich przewodniczących.


§ 5.

Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 6.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu prowadzi Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7.

Wydatki związane z obsługą administracyjno – techniczną są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, z działu 851 – Ochrona Zdrowia, z rozdziału 85195 – Pozostała działalność.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – Zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. 134, poz. 1439).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz w Dz.U z 2004 r., Nr 238, poz.2390 i Nr 273, poz. 2703.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-05-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5370 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.