nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji ds. Kwalifikacji Produktów z PograniczaDz.Urz.MZ.05.08.32
zmiana Dz.Urz.MZ.06.03.06
Dz.Urz.MZ.06.16.80
Dz.Urz.MZ.07.10.35


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 24 maja 2005 r.
w sprawie powołania Komisji ds. Kwalifikacji Produktów z Pogranicza


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004r. Nr 238, poz.2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję ds. Kwalifikacji Produktów z Pogranicza, jako organ pomocniczo-doradczy Ministra Zdrowia, zwaną dalej "Komisją".

§ 2.

Do zadań Komisji należy w szczególności proponowanie Ministrowi Zdrowia rozstrzygnięć, dotyczących kwalifikacji danego produktu do kategorii produktu leczniczego, zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 z pózn zm.)1) lub też do innej grupy, w tym: żywności, suplementów diety, wyrobów medycznych, produktów biobójczych, lub kosmetyków.

§ 3.

W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący - Piotr Błaszczyk;
2) Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. Elżbieta Anuszewska;
3) pozostali członkowie Komisji:
a) prof. dr hab. Jan K. Ludwicki,
b) prof. dr hab. Tadeusz Chruściel, przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej
c)mgr Maria Głowniak, przedstawiciel Naczelnej Izby Aptekarskiej
d) prof. dr hab. Mirosław Jarosz,
e) doc. dr hab. Kazimierz Karłowski,
f) doc. dr hab. Bogumiła Urbanek – Karłowska,
g) dr Małgorzata Kotwica,
h) dr Wioleta Respondek,
i) dr Elzbieta Wojtasik,
j) mgr Barbara Jaworska,
k) mgr Joanna Kilkowska,
l) mgr Maria Suchowiak,
ł) mgr Małgorzata Szelachowska – sekretarz

§ 4.

1. Komisja działa kolegialnie na posiedzeniach.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji na posiedzeniach lub w razie innej przyczyny uniemożliwiającej mu osobiste wykonywanie jego funkcji, obowiązki Przewodniczącego Komisji pełni zastępca.
4. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Pierwsze posiedzenie Komisji Przewodniczący zwołuje z własnej inicjatywy.
6. O terminie posiedzenia członkowie Komisji powiadamiani są co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

§ 5.

1. Ustalenia, wnioski i opinie Komisji w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć, Komisja podejmuje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Przyjęte ustalenia i wnioski Przewodniczący przekazuje w formie pisemnej, do wiadomości osoby sprawującej nadzór nad działalnością Komisji, o której mowa w § 8.
§ 6.

Przewodniczący Komisji może zapraszać na posiedzenia Komisji osoby nie będące członkami Komisji. Osoby zapraszane nie biorą udziału w głosowaniach.
§ 7.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
§ 8.

Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia – Janusz Opolski.
§ 9.

Obsługę administracyjno-techniczną Komisji zapewnia Departament Polityki Lekowej.
§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-05-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8931 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.