nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w OlsztynieDz.Urz.MZ.05.08.30

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 maja 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
(Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 19, z późn. zm.3)) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) Terenowy Oddział w Bartoszycach;
2) Terenowy Oddział w Braniewie;
3) Terenowy Oddział w Działdowie;
4) Terenowy Oddział w Elblągu;
5) Terenowy Oddział w Ełku;
6) Terenowy Oddział w Giżycku;
7) Terenowy Oddział w Iławie;
8) Terenowy Oddział w Kętrzynie;
9) Terenowy Oddział w Nidzicy;
10) Terenowy Oddział w Pasłęku;
11) Dział Pobierania Krwi;
12) Dział Preparatyki;
13) Dział Laboratoryjny i Immunologii Transfuzjologicznej;
14) Dział Administracyjno-Techniczny;
15) Dział Zapewnienia Jakości;
16) Dział Ekspedycji Krwi;
17) Sekcja Księgowości;
18) Pracownia Sprawozdawczości;
19) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych;
20) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
21) Samodzielne Stanowisko Pracy Administratora Sieci;
22) Stanowisko Radcy Prawnego.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158,
poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256
i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113,
poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45,
poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r.
Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.
3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2004 r. Nr 5, poz. 56.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-05-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6514 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.