nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakie powinien spełniać podmiot prowadzący leczenie i rehabilitację osób uzależnionychDz.U.05.106.902

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie warunków, jakie powinien spełniać podmiot prowadzący leczenie i rehabilitację osób uzależnionychNa podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Dz. U. Nr 238, poz. 2390) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa warunki, jakie powinien spełniać:
1) zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie i rehabilitację osób uzależnionych;
2) lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską prowadzący leczenie i rehabilitację osób uzależnionych;
3) osoba posiadająca specjalistyczne wyższe wykształcenie niemedyczne prowadząca rehabilitację osób uzależnionych poza zakładem opieki zdrowotnej.


§ 2.

Zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie i rehabilitację musi posiadać co najmniej jeden z oddziałów:
1) detoksykacji;
2) terapii uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych;
3) psychiatryczny;
4) dziennego terapii uzależnienia od narkotyków lub środków psychoaktywnych;
5) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej - poradnię terapii uzależnienia od narkotyków lub środków psychoaktywnych.


§ 3.

Lekarz, o którym mowa w § 1 pkt 2, powinien dysponować pomieszczeniami, spełniającymi wymagania, jakim powinny odpowiadać zgodnie z odrębnymi przepisami pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską.

§ 4.

1. Osoba posiadająca specjalistyczne wyższe wykształcenie niemedyczne prowadząca rehabilitację osób uzależnionych powinna dysponować:
1) pomieszczeniem do prowadzenia psychoterapii grupowej o powierzchni co najmniej 12 m2 lub pomieszczeniem o powierzchni co najmniej 10 m2 w przypadku prowadzenia wyłącznie psychoterapii indywidualnej;
2) poczekalnią;
3) sanitariatem wyposażonym w umywalkę.
2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż dla prowadzenia rehabilitacji osób uzależnionych oraz nie mogą stanowić przejścia do innych pomieszczeń.

§ 5.

Podmioty, o których mowa w § 1, niespełniające warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu, dostosują swoją działalność do przepisów rozporządzenia w okresie 3 lat od dnia jego wejścia w życie.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 134, poz. 1439).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-05-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5777 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.