nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy ZdrojuDz.Urz.MZ.05.07.27
zmiana z dnia 10 października 2005 r.


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 maja 2005 r.
w sprawie nadania statutu
Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy Zdroju


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy Zdroju nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 679 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 1011, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382 – 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.
Załącznik
do zarządzenia Ministra ZdrowiaSTATUT
SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO
W POLANIACY ZDROJU

Rozdział 1
Nazwa, siedziba, obszar działania


§ 1.

1. Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju, zwane dalej „Centrum”, jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie utworzenia Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju (Dz. U. Nr 93., poz.783).
2. Centrum jest prowadzone w formie zakładu budżetowego zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1)).

§ 2.

Centrum działa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2));
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135);
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.3)).


§ 3.

1. Siedzibą Centrum jest Polanica Zdrój.
2. Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2
Cele i zadania Centrum


§ 4.

Celem działania Centrum jest zapewnienie wysokospecjalistycznej i kompleksowej opieki medycznej w wybranych dziedzinach medycyny.

§ 5.

Zadania Centrum obejmują w szczególności:
1) udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo – ortopedycznej, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, urologii, laryngologii, okulistyki, neurologii, ratownictwa medycznego, pediatrii z neonatologią, ginekologii i położnictwa, dializoterapii oraz rehabilitacji;
2) prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia;
3) inne zadania zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia.


§ 6.

Wykonując swoje zadania, Centrum współpracuje w szczególności z innymi zakładami opieki zdrowotnej, jednostkami badawczo-rozwojowymi, uczelniami prowadzącymi działalność dydaktyczną w dziedzinie ochrony zdrowia, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

Rozdział 3
Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych


§ 7.

Centrum udziela następujących rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej:
1) badań i porad lekarskich;
2) leczenia;
3) badań psychologicznych i terapii psychologicznej;
4) badań diagnostycznych, w tym analityki medycznej;
5) pielęgnacji chorych;
6) pielęgnacji niepełnosprawnych i opieki nad nimi;
7) orzekania i opiniowania o stanie zdrowa;
8) rehabilitacji leczniczej.


Rozdział 4
Struktura organizacyjna, organy i zarządzanie


§ 8.

1. Organem Centrum jest Dyrektor.
2. Organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw zdrowia oraz organem doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna.

§ 9.

1. Dyrektor kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników i wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
4. Jeżeli wymagają tego przepisy odrębne, Dyrektor podejmuje decyzje w oparciu o opinie właściwych organów.
5. Odpowiedzialność za zarządzanie Centrum ponosi Dyrektor.
6. Dyrektor zarządza Centrum przy pomocy Zastępców Dyrektora.
7. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne w zakresie uregulowanym niniejszym statutem.

§ 10.

1. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) przewodniczący;
2) sześciu członków, w tym przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej oraz przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
2. Członków Rady Społecznej powołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
4. Osoby powołane w skład Rady Społecznej mogą być w każdym czasie odwołane na wniosek własny lub podmiotu, którego są przedstawicielami.
5. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład Rady Społecznej przed upływem kadencji, minister właściwy do spraw zdrowia z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej w możliwie najkrótszym terminie.
6. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w sytuacji określonej w ust. 5 pełnią swą funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.

§ 11.

Szczegółowy sposób działania Rady Społecznej określa regulamin Rady Społecznej, zatwierdzony przez ministra właściwego do sprawa zdrowia.

§ 12.

1. Strukturę organizacyjną Centrum określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do statutu.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym. Regulamin jest zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Rozdział 5
Gospodarka finansowa


§ 13.

1. Centrum jest państwowym zakładem budżetowym w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.4)).
2. Centrum rozlicza się z budżetem państwa w części 46 – Zdrowie, w dziale 851 –Ochrona zdrowia.

§ 14.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem w dziale 851 – Ochrona zdrowia.

§ 15.

1. Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz sprawozdawczość budżetową na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 13 marca 2001 r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 z pózn. zm5)).
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Dyrektor Centrum.

§ 16.

1. Centrum może uzyskiwać środki finansowe z:
1) budżetu państwa w postaci dotacji dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe oraz dotacji celowych;
2) przychodów własnych;
3) innych źródeł.
2. Centrum może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego o przeznaczeniu i standardzie określonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na zasadach przez niego określonych.

§ 17.

1. Centrum może wykonywać działalność gospodarczą.
2. Wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, nie może ograniczać realizacji zadań statutowych.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 679, Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 1011, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382 – 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151-1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz.2703.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 139, poz. 1324, Nr 124, poz. 1152 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.
5) Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 125, poz. 1160, Dz. U. z 2004 r. Nr 250, poz. 2505 oraz Nr 273, poz. 2703.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-05-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6060 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.