nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnychDz.Urz.MZ.05.08.33
zmina Dz.Urz.MZ.05.09.40
z dnia 5 października 2005 r.


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 czerwca 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw
przeprowadzenia czynności kontrolnychNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.


1. Tworzy się Zespół do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych, zwany dalej „Zespołem”.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Pan Zbigniew Podraza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) sekretarz Zespołu – Pani Joanna Startek – starszy specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia;
3) członkowie:
a) Pani Wanda Nowicka – Przewodnicząca Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny;
b) Pani Irena Nawrot – główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia;
c) Pan Tomasz Kołakowski – starszy specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia;
d) przedstawiciele wyznaczeni przez:
- ministra właściwego do spraw polityki społecznej,
- Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn,
- Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej,
e) Konsultant Krajowy w dziedzinie Ginekologii i Położnictwa;
3. W pracach Zespołu mogą brać udział konsultanci krajowi oraz inne osoby upoważnione przez Ministra Zdrowia.

§ 2.

1. Do zadań Zespołu należy:
1) przeprowadzenie czynności kontrolnych pod względem prawidłowości organizacji i sposobu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności;
2) przeprowadzenie czynności kontrolnych udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z przepisami prawa;
3) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdania z czynności kontrolnych, o których mowa w pkt. 1 i 2 w terminie do 15 lipca 2005 roku.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 zawierać powinno również wnioski dotyczące:
1) wykonywania ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.);
2) skutków stosowania ustawy, o której mowa w pkt. 1.


§ 3.

1. Jednostkami podlegającymi kontroli są:
1) Szpital Specjalistyczny w Pile, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła;
2) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 im. H. Święcickiego Akademii Medycznej w Poznaniu (Klinika Gastroenterologii), ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań;
3) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa w Łodzi, ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź.


§ 4.

1. Przewodniczący Zespołu:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) wyznacza spośród członków Zespołu osobę przewodniczącą posiedzeniu Zespołu, w przypadku swojej nieobecności.

2. Zespół działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 5.

Przewodniczący Zespołu może tworzyć, spośród członków Zespołu oraz osób nie będących członkami Zespołu zaproszonych do udziału w pracach Zespołu, grupy robocze w sprawach należących do zadań Zespołu.

§ 6.


1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
2. Protokół jest podpisywany przez:
1) Przewodniczącego Zespołu;
2) Sekretarza.


§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Minister Zdrowia.

§ 9.

1. Członkom Zespołu oraz osobom zaproszonym do uczestnictwa w pracach Zespołu przez przewodniczącego nie przysługuje wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej i samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990).
3. Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz w Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7147 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.