nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu FinansowegoDz.Urz.MZ.05.08.34
zmiana z dnia 29 listopada 2005 r.ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 czerwca 2005 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego
dla priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.199, z późn. zm.,2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.Powołuje się Komitet Sterujący dla priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zwany dalej „Komitetem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2.Komitet opiniuje i rekomenduje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowemu Punktowi Kontaktowemu listy projektów do wsparcia ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem, zwanego dalej „Priorytetem”.

§ 2.

W skład Komitetu wchodzą:
1) Przewodniczący Komitetu – Pan Zbigniew Podraza - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Pan Włodzimierz Pisarski – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia - przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu;
3) Sekretarz Komitetu – Pan Tomasz Banachowicz - specjalista w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia - przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu;
4) Pani Jadwiga Jaszczyk – Dyrektor Biura do spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia - przedstawiciel Instytucji Wspomagającej dla Priorytetu;
5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw polityki społecznej;
6) przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

§ 3.

1. Przewodniczący Komitetu zaprasza do udziału w pracach Komitetu na prawach członków:
1) przedstawicieli ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego określonych w § 5 ust.4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (Dz.U. Nr 13, poz. 124 oraz z 2003 r. Nr 58, poz. 508), wybranych przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego – w liczbie sześciu;
2) przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu przepisów ustawy o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 116, poz.1206) wybranych przez:
a) Radę Działalności Pożytku Publicznego, która przedstawi listę reprezentantów organizacji pozarządowych – w liczbie dwóch osób,
b) Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno – Gospodarczych, która przedstawi listę reprezentantów organizacji przedsiębiorców i pracodawców, związków zawodowych oraz samorządów zawodowych – w liczbie dwóch osób,
c) Radę Główną Szkolnictwa Wyższego, która przedstawi listę reprezentantów jednostek naukowych – w liczbie dwóch osób.
2. Do udziału w pracach Komitetu przewodniczący zaprasza, w charakterze obserwatorów z głosem doradczym, przedstawicieli Krajowego Punktu Kontaktowego, Instytucji Płatniczej oraz Biura Mechanizmów Finansowych oraz Ekspertów, których obecność może być kluczowa w celu efektywnego wdrażania środków finansowych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

§ 4.

1. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący Komitetu.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komitetu zastępuje go jego zastępca.
3. W przypadku niemożności wzięcia udziału w pracach Komitetu przez któregoś z jego członków, w obradach może uczestniczyć osoba upoważniona przez podmiot reprezentowany w pracach Komitetu przez nieobecnego członka.

§ 5.

1. Posiedzenia Komitetu zwołuje przewodniczący Komitetu co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Komitetu może zwoływać posiedzenia Komitetu w każdym czasie, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Krajowego Punktu Kontaktowego lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Komitetu.
3. Decyzje Komitetu podejmowane są w drodze uchwał.
4. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komitetu.
5. O terminie, miejscu i planowanym porządku posiedzenia Komitetu, Przewodniczący Komitetu zawiadamia członków Komitetu nie później niż na 21 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia.
6. Materiały, które mają być rozpatrywane na posiedzeniu, są przekazywane członkom Komitetu nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia.
7. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenia Komitetu i przesłać materiały do rozpatrzenia bez konieczności zachowania terminów wskazanych w ust. 5 i 6.
8. Szczegółowy tryb pracy Komitetu określa regulamin przyjęty na pierwszym posiedzeniu.

§ 6.

W celu realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust.2, Przewodniczący Komitetu może powołać grupy i zespoły robocze.

§ 7.

1. Obsługę administracyjno – techniczną Komitetu zapewnia Sekretariat Komitetu.
2. Funkcję Sekretariatu Komitetu pełni Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu.
3. Wydatki związane z obsługą administracyjno - techniczną Komitetu pokrywane są przez Instytucję Pośredniczącą-z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, z działu 851 – Ochrona Zdrowia, z rozdziału 85195 – Pozostała działalność.
4. Członkowie Komitetu oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 2, nie pobierają wynagrodzenia z tytułu prac w Komitecie.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717oraz w Dz.U z 2004 r., Nr 238, poz.2390 i Nr 273, poz. 2703.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5263 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.