nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwiDz.U.05.109.918

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 czerwca 2005 r.
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwiNa podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:

§ 1.


1. Rejestr dawców krwi, zwany dalej „rejestrem”, składa się z:
1) księgi rejestrowej;
2) kartoteki dawców krwi.
2. Księgę rejestrową prowadzi się w formie elektronicznej.
3. Kartoteka dawców krwi składa się z indywidualnych kart dawców krwi.
4. Kartotekę dawców krwi prowadzi się w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 2.


1. Księga rejestrowa rejestru składa się z rubryk obejmujących, poza danymi dotyczącymi dawcy, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, następujące dane:
1) kolejny numer i datę wpisu;
2) datę i numer ostatniego pobrania krwi;
3) rodzaj zabiegu pobrania krwi, na który dawca lub przedstawiciel ustawowy dawcy wyraził pisemną zgodę;
4) datę zakończenia skreślenia czasowego – w przypadku skreślenia czasowego.
2. Wzór księgi rejestrowej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.


1. Wpisu dawcy krwi do księgi rejestrowej dokonuje się pod kolejnym numerem.
2. Wpis w księdze rejestrowej nie może być usuwany.
3. System informatyczny oraz oprogramowanie rejestru umożliwia jednoznaczne odróżnienie zmiany danych objętych księgą rejestrową od danych wpisanych po raz pierwszy do tej księgi wraz z podaniem daty każdej zmiany.
4. Wpis do kartoteki dawców w formie pisemnej jest dokonywany w sposób czytelny i opatrywany czytelnym podpisem osoby dokonującej wpisu.
5. Umieszczenie danych w formie elektronicznej wymaga autoryzacji przez dokonującego wpisu.

§ 4.


Jednostka organizacyjna publicznej służby krwi dokonuje skreślenia dawcy krwi z księgi rejestrowej:
1) stałego - w przypadku gdy orzeczenie o stanie zdrowia kandydata na dawcę krwi lub dawcy krwi, określone w przepisach w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi, wskazuje na stałe przeciwwskazania do pobrania krwi;
2) czasowego – w przypadku gdy orzeczenie, o którym mowa w pkt 1, o czasowych przeciwwskazaniach do pobrania krwi, określonego w przepisach, o których mowa w pkt 1, wskazuje na czasowe przeciwwskazania do pobrania krwi.

§ 5.


1. Instytut naukowo-badawczy, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi, zwany dalej „Instytutem”, prowadzi rejestr wyłącznie w formie elektronicznej.
2. Do rejestru, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się dane, o których mowa w § 2, przesyłane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi w trybie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

§ 6.


Dane objęte rejestrem, o którym mowa w § 5 ust. 1, są udostępniane przez Instytut jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi.

§ 7.


1. Jednostka organizacyjna publicznej służby krwi informuje dawcę krwi o skreśleniu dawcy krwi z księgi rejestrowej oraz o przyczynach tego skreślenia.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko dawcy krwi;
2) datę skreślenia dawcy krwi z księgi rejestrowej;
3) przyczynę skreślenia dawcy krwi z księgi rejestrowej.
3. Informację, o której mowa w ust. 1, wysyła się dawcy krwi listem poleconym niezwłocznie po skreśleniu tego dawcy z księgi rejestrowej, a w uzasadnionych przypadkach – podaje się ustnie.

§ 8.


1. Dane objęte rejestrami są przechowywane przez co najmniej 30 lat od dnia ich wprowadzenia do tych rejestrów.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, przechowuje się w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie i dostęp osób nieuprawnionych.

§ 9.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
Załączniki do dokumentu : zal_rejestr_daw_krwi140605.pdf zal_rejestr_daw_krwi140605.pdf zal_rejestr_daw_krwi140605.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6631 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.