nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultantów Społecznych przy Ministrze ZdrowiaDz.Urz.MZ.05.08.36

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 czerwca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultantów Społecznych przy Ministrze Zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultantów Społecznych przy Ministrze Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 16) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 2 po lit. e kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f - j w brzmieniu:
„f) Stanisław Góźdź,
g) Elżbieta Szwałkiewicz,
h) Barbara Trafarska,
i) Adam Windak,
j) Maria Stachowska.”;
2) w § 3 po pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
„4) dokonanie przeglądu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawierających w szczególności rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej, sposób wyceny świadczeń oraz warunki ich udzielania;
5) przygotowanie propozycji ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku nieuzgodnienia projektu ogólnych warunków umów w trybie określonym w przepisach odrębnych.”;
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Udział w pracach Zespołu jest bezpłatny, za wyjątkiem wykonywania zadań określonych w § 3 pkt 4 i 5.”;
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Wydatki związane z działalnością Zespołu, w tym wynagrodzenie za wykonywanie zadań określonych w § 3 pkt 4 i 5, pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Gabinetu Politycznego Ministra.”.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.


MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).


Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultantów Społecznych przy Ministrze Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5737 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.