nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycyDz.Urz.MZ.05.09.38
zmiana z dnia 7 września 2005 r.ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą;
1) Przewodniczący Zespołu - prof. dr hab. med. Józef Drzewoski – Kierownik Kliniki Propedeutyki Interny z Oddziałem Framakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
2) Zastępca Przewodniczącego:
Dariusz Adamczewski – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej;
3) Członkowie Zespołu:
a) Prof. zw. dr hab. med. Jan Tatoń – Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Akademii Medycznej w Warszawie,
b) Prof. zw. dr hab. med. Zbigniew Szybiński – Klinika Endokrynologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
c) Dr hab. med. Anna Noczyńska – Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego i Diabetologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu,
d) Prof. dr hab. med. Jerzy Bodalski – Kierownik Kliniki Chorób Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
e) Prof. zw. dr hab. med. Władysław Grzeszczak – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu,
f) Prof. dr hab.med. Teresa Kasperska-Czyżyk – Konsultant d/s diabetologii w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
g) Dr hab. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz – Konsultant w dziedzinie diabetologii dla województwa warmińsko-mazurskiego,
h) Dr Grażyna Kruk-Kupiec – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa,
i) Dr Witold Lukas – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,
j) Dr Paweł Kawalec – Zakład Gospodarki Lekiem w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
k) Andrzej Bauman – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
2. Zespół wybiera ze swojego grona sekretarza.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy.
2. Zespół przygotuje projekt programu, zawierający w szczególności:
1) opis programu (cele ogólne i szczegółowe, opis działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia celów, harmonogram działań wynikający z formy opisowej);
2) oszacowanie kosztów wdrożenia realizacji programu;
3) kryteria wyboru realizatorów programu;
4) sposób i tryb oceny jakości realizacji programu.


§ 4.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pan Janusz Opolski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 5.

1. Zespół działa kolegialnie.
2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.
4. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.

§ 6.

Przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt opracowanego programu polityki zdrowotnej, w formie pisemnej, w terminie do dnia 31 lipca 2005 r.

§ 7.

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby nie będące jego członkami, zapraszane przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 8.

1. Członkom Zespołu oraz osobom zaproszonym do uczestniczenia w pracach Zespołu przez przewodniczącego nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu .
2. Członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej i samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990).
3. Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, z działu 851 - Ochrona Zdrowia, z rozdziału 85195 - Pozostała działalność.

§ 9.

Zespół ulega rozwiązaniu - po przyjęciu przez ministra właściwego do spraw zdrowia –projektu dokumentu programu polityki zdrowotnej, o którym mowa w § 6.

§ 10.

Obsługę administracyjno - techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6500 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.