nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do oceny prawidłowości postępowania personelu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w związku z wypadkiem w dniu 2 lipca 2005 r. w SosnowcuZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 4 lipca 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do oceny prawidłowości postępowania personelu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w związku z wypadkiem w dniu 2 lipca 2005 r. w Sosnowcu


Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 91, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do oceny prawidłowości postępowania personelu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, zwanym dalej „LPR”, w związku z wypadkiem w dniu 2 lipca 2005 r. w Sosnowcu, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu – Dariusz Adamczewski - Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej;
2) sekretarz Zespołu – Przemysław Klaman – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej;
3) członkowie:
a) prof. dr hab. Jerzy Karski – Krajowy Konsultant ds. medycyny ratunkowej,
b) dr Andrzej Drybański – Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach,
c) prof. dr hab. Andrzej Nestorowicz – konsultant wojewódzki ds. anestezjologii i intensywnej terapii


§ 3.

Do zadań Zespołu należy przeprowadzenie czynności kontrolnych pod względem prawidłowości postępowania personelu LPR, a w szczególności:
1) zachowania zasad postępowania w czasie transportu pacjenta;
2) właściwego zabezpieczenia pacjenta podczas transportu;
3) wykonania czynności zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej;
4) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z przepisami prawa.


§ 4.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 5.

Zespól przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdanie z czynności kontrolnych, o których mowa w § 3, w terminie do dnia 15 lipca 2005 r.

§ 6.

Przewodniczący Zespołu:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) wyznacza spośród członków Zespołu osobę przewodniczącą posiedzeniu Zespołu, w przypadku jego nieobecności.


§ 7.

1. Przewodniczący Zespołu może tworzyć, spośród członków Zespołu oraz osób nie będących członkami Zespołu zaproszonych do udziału w pracach Zespołu, grupy robocze w sprawach należących do zadań Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu może zwrócić się do osób nie będących członkami Zespołu o opinię w sprawach należących do zadań Zespołu.

§ 8.

1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
2. Protokół jest podpisywany przez:
1) Przewodniczącego Zespołu;
2) Sekretarza Zespołu.


§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

1. Członkom Zespołu oraz osobom zaproszonym do uczestnictwa w pracach Zespołu przez Przewodniczącego nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej i samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.).
3. Koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-07-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6355 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.