nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Lecznicy Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w WarszawieDz.Urz.MZ.05.09.39

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 lipca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Lecznicy Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Lecznicy Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 części dotyczącej składu osobowego Rady Społecznej odwołuje się:
a) Pana Evgueni Kontsevoi z funkcji Przewodniczącego Rady – przedstawiciela Ministra Zdrowia,
b) Panią Ewę Kacprzak z funkcji członka Rady – przedstawiciela Ministra Zdrowia;
2) w § 1 części dotyczącej składu osobowego Rady Społecznej powołuje się:
a) Panią Barbarę Witkowską na Przewodniczącego Rady – przedstawiciela Ministra Zdrowia,
b) Pana Tomasza Kołakowskiego na członka Rady – przedstawiciela Ministra Zdrowia.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152 i Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 274, poz. 2703.


Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Lecznicy Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-07-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5333 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.