nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnychDz.Urz.MZ.05.09.40

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 lipca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 w pkt 3 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:
,,f) Kierownik Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach;”;
2) w § 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,3) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdania z czynności kontrolnych, o których mowa w pkt 1 i 2, w terminie do 15 września 2005 r.”;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„1) Szpital Specjalistyczny w Pile, ul. Rydgiera 1, 64-920 Piła;
2) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 im. H. Święcickiego Akademii Medycznej w Poznaniu (Klinika Gastroenterologii), ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań;
3) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa w Łodzi, ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź;
4) Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Polna 33, 60-535 Poznań;
5) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Madurowicza, ul. Wileńska 37, 94-029 Łódź;
6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90- ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).


Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-07-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7175 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.