nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw podziału środków finansowych zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2005 w części 83 poz. 27 na Program pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2005Dz.Urz.MZ.05.09.41

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 lipca 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw podziału środków
finansowych zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2005
w części 83 poz. 27 na Program pomocy publicznej
i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2005


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół od spraw podziału środków w ramach Programu pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2005 na podstawie art. 40 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684), zwany dalej „Zespołem” jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Zbigniew Podraza - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Piotr Warczyński – Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – Artur Suprun – Departament Organizacji Ochrony Zdrowia;
4) pozostali Członkowie Zespołu:
- Włodzimierz Pisarski – Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,
- Lidia Oszkiewicz – Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
- Anna Huk – Departament Organizacji Ochrony Zdrowia.
- Barbara Pęconek – Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
- Krzysztof Leśniak – Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
- Agnieszka Taras – Departament Nadzoru i Kontroli,
- Andrzej Cieślak – Departament Polityki Zdrowotnej,
- Stanisław Steckiewicz – Departament Prawny,


§ 3.

1. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Do osób, o których mowa w ust. 1, Przewodniczący Zespołu może występować o dodatkowe opinie.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) analiza złożonych przez organy restrukturyzacyjne wniosków z zakładów opieki zdrowotnej o przyznanie dotacji;
2) opracowanie listy publicznych zakładów opieki zdrowotnej zakwalifikowanych do dotacji w ramach Programu pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2005.


§ 5.

1. Zespół działa kolegialnie.
2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
3. Zespół podejmuje decyzje na posiedzeniach.
4. Z przebiegu posiedzeń sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu po uzgodnieniu treści z członkami Zespołu.


§ 6.

1. Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć w zakresie realizacji zadań Zespołu podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.
2. Przyjęte przez Zespół protokoły z posiedzeń oraz listę zakładów zakwalifikowanych do dotacji (z określeniem zadań) w ramach Programu pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2005, Przewodniczący przekazuje Ministrowi Zdrowia w terminie do 17 sierpnia 2005 r.
3. Zespół powołuje się na okres od dnia 21 lipca 2005 r do 31 października 2005 r.
4. Zespół zostanie rozwiązany po zakończeniu czynności związanych z uruchomieniem dotacji przewidzianych na Program pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2005, nie później niż do dnia 2 listopada 2005 r.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia.

§ 8.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działaniem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-07-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5797 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.