nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

USTAWA o ustanowieniu programu wieloletniego "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010"Dz.U.05.122.1022

USTAWA
z dnia 3 czerwca 2005 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010"


Art. 1.

1. Ustanawia się wieloletni program "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010", zwany dalej "programem".
2. Celem programu jest wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie w 23 śmigłowce spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.1)) oraz symulator lotów do szkolenia pilotów.
3. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ust. 2 i ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)).

Art. 2.

1. Program będzie finansowany z budżetu państwa, w ramach limitów wydatków określonych w załączniku do ustawy budżetowej na dany rok.
2. Łączne nakłady na finansowanie programu w okresie objętym programem nie mogą przekroczyć kwoty 496,45 mln zł z budżetu państwa, ustalonej w cenach z 2004 r.

Art. 3.

1. Program będzie realizowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej "ministrem".
2. Rozpoczęcie realizacji programu nastąpi w 2005 r., natomiast zakończy się do dnia 31 grudnia 2010 r.
3. Harmonogram realizacji programu stanowić będzie załącznik do umowy zawartej przez zamawiającego z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm. 3)).
4. Minister może upoważnić Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie do wykonywania zadań związanych z programem w ramach ustalonych rocznych limitów finansowych.
5. Minister składa corocznie Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji programu.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7546 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.