nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii GrypyDz.Urz.MZ.05.10.43

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 lipca 2005 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania
Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 14) w § 3 w ust. 1:
1) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) Pan Janusz Hartman – Naczelny Lekarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych;”;

2) dodaje się pkt 21 w brzmieniu:
„21) Pan Edward Włodarczyk – Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych w Ministerstwie Zdrowia.”


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-07-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7317 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.