nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Zarządu Inwestycji Centralnych Ministerstwa ZdrowiaDz.Urz.MZ.05.10.44

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 sierpnia 2005 r.
w sprawie likwidacji Zarządu Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia


Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.

Z dniem 30 listopada 2005 r. likwiduje się państwowy zakład budżetowy podległy Ministrowi Zdrowia – Zarząd Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia, zwany dalej "Zarządem".

§ 2.

Do dnia likwidacji Zarząd prowadzi dotychczasową działalność i realizuje zadania określone w § 2 ust. 5 załącznika do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 105).

§ 3.

Mienie znajdujące się w posiadaniu Zarządu w dniu likwidacji, zostaje nieodpłatnie przekazane państwowej jednostce budżetowej – Ministerstwo Zdrowia.

§ 4.

Dyrektor Zarządu jest zobowiązany do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności do przeprowadzenia likwidacji Zarządu, a w szczególności do:
1) przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Zarządu;
2) sporządzenia wykazu wycenionego mienia Zarządu i nieodpłatnego przekazania go państwowej jednostce budżetowej – Ministerstwo Zdrowia;
3) egzekucji należności, zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzytelności związanych z bieżącą działalnością Zarządu;
4) rozwiązania umów cywilnoprawnych, których stroną jest Zarząd i dokonanie ostatecznego rozliczenia zobowiązań wynikających z tych umów albo przeniesienia wynikających z nich uprawnień – w szczególności w zakresie gwarancji i rękojmi – na rzecz użytkowników inwestycji;
5) sporządzenia wykazu umów zawartych przez Zarząd, z których wynikają zobowiązania lub z których zobowiązania mogą powstać w przyszłości;
6) rozwiązania stosunków pracy z pracownikami Zarządu;
7) sporządzenia sprawozdań finansowych według zasad określonych w odrębnych przepisach;
8) dokonania zamknięcia ksiąg rachunkowych Zarządu zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
9) archiwizacji dokumentów Zarządu i przekazania dokumentów archiwalnych do archiwum Ministerstwa Zdrowia albo do Archiwum Akt Nowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375);
10) podjęcie czynności wymaganych do wyrejestrowania Zarządu z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON, z ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – NIP, rejestru płatników składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
11) likwidacji kont bankowych;
12) przekazania prowadzonych przez Zarząd inwestycji użytkownikom;
13) dokonania rozliczenia prowadzonych przez Zarząd inwestycji.

§ 5.

Dyrektor Zarządu jest zobowiązany do przedłożenia Ministrowi Zdrowia harmonogramu czynności likwidacyjnych w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Z dniem 30 listopada 2005 r. traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia
5 czerwca 2003 r. w sprawie przekształcenia Zarządu Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia w państwowy zakład budżetowy (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 6, poz. 52).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594,Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2155 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-08-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5811 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.