nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy ZdrojuDz.Urz.MZ.05.10.45

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 sierpnia 2005 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej
Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy ZdrojuNa podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju, w składzie:
1) Dagmara Korbasińska – Przewodnicząca Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
2) Jan Adamus – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Ryszard Andrzejak – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
4) Kazimierz Czechowicz – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
5) Anita Janusz – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
6) Irena Nawrot – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
7) Barbara Szabunia – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152 i Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 274, poz. 2703.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-08-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5405 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.