nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w LublinieZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 sierpnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Lublinie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 51 i Nr 14, poz. 119) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) Terenowy Oddział w Zamościu;
2) Terenowy Oddział w Chełmie;
3) Terenowy Oddział w Białej Podlaskiej;
4) Terenowy Oddział w Lublinie;
5) Terenowy Oddział w Łukowie;
6) Terenowy Oddział w Puławach;
7) Terenowy Oddział w Lubartowie;
8) Terenowy Oddział w Kraśniku;
9) Terenowy Oddział w Radzyniu Podlaskim;
10) Terenowy Oddział we Włodawie;
11) Terenowy Oddział w Tomaszowie Lubelskim;
12) Dział Dawców i Pobierania Krwi;
13) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;
14) Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew;
15) Dział Ekspedycji;
16) Dział Preparatyki;
17) Dział Zapewnienia Jakości;
18) Dział Analiz Lekarskich;
19) Dział Księgowości;
20) Dział Ekonomiczno-Administracyjny;
21) Dział Sprawozdawczości;
22) Dział Służb Pracowniczych;
23) Stanowisko Radcy Prawnego;
24) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
25) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Obronności;
26) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości;
27) Samodzielne Stanowisko Pracy Informatyka.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-08-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6414 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.