nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KatowicachDz.Urz.MZ.05.12.49
zmiana Dz.Urz.MZ.05.19.104
Dz.Urz.MZ.06.04.17
Dz.Urz.MZ.07.12.58
Dz.Urz.MZ.10.01.05


ZĄRZADZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 sierpnia 2005 r.
w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w KatowicachNa podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.ZAŁĄCZNIK

Załącznik
do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 sierpnia 2005 r. (poz. ......)


S T A T U T

REGIONALNEGO CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

w Katowicach

Rozdział I
Nazwa, siedziba, obszar działania.


§ 1.

1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, zwane dalej „Regionalnym Centrum”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
2. Regionalne Centrum wpisane jest do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Ministra Zdrowia pod nr 99-00333 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000054747.

§ 2.

Regionalne Centrum działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą”;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą o zakładach opieki zdrowotnej”;
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 138, poz. 1154);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”;
5) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.4));
6) ustawy z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682, z późn. zm.5)).


§ 3.

1. Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Katowice.
2. Obszar działania Regionalnego Centrum obejmuje powiaty: będziński, bielski, cieszyński, częstochowski, gliwicki, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, myszkowski, pszczyński, tarnogórski, tyski, zawierciański, żywiecki oraz miasta na prawach powiatów: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze z tym, że dystrybucja krwi i jej składników oraz tkanek może odbywać się na terenie całego kraju.


Rozdział II
Cele i zadania Regionalnego Centrum.


§ 4.

Podstawowym zadaniem Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki.

§ 5.

Do zadań Regionalnego Centrum należy:
1) kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi;
2) prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup, oddających krew w Regionalnym Centrum;
3) pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
4) oddzielanie składników krwi i wytwarzanie preparatów krwiopochodnych;
5) gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników;
6) propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych;
7) wytwarzanie surowic diagnostycznych;
8) zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz produkty krwiopochodne;
9) zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi;
10) prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;
11) sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
12) organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
13) dystrybucja produktów krwiopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;
14) współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
15) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;
16) podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Regionalnego Centrum w celu realizacji zadań statutowych;
17) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
18) uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny;
19) organizacja szkoleń dla lekarzy medycyny i lekarzy dentystów będących na stażu oraz lekarzy i innych osób z wyższym wykształceniem w ramach specjalizacji;
20) realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.


§ 6.

1. Regionalne Centrum może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, nie może ograniczać realizacji zadań statutowych.

§ 7.

Wykonując swoje zadania, Regionalne Centrum współpracuje, w szczególności z innymi regionalnymi centrami oraz innymi publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, jednostkami badawczo-rozwojowymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

Rozdział III
Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.


§ 8

Regionalne Centrum udziela następujących świadczeń zdrowotnych:
1) badania lekarskie kandydatów na dawców krwi i dawców krwi;
2) badania diagnostyczne osób wymienionych w pkt 1;
3) orzekanie i opiniowanie o dopuszczalności pobrania krwi i jej składników;
4) orzekanie o dopuszczalności zabiegu uodpornienia w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych lub leczniczych preparatów krwiopochodnych;
5) wykonywanie zabiegów uodpornienia dawców w celu uzyskania surowic diagnostycznych i innych preparatów;
6) ustalanie wskazań i zaleceń lekarskich po zabiegu uodpornienia i po uodpornieniu;
7) udzielanie porad lekarskich w razie powikłań po zabiegu uodpornienia i niekorzystnych następstw dla zdrowia dawcy;
8) udzielanie konsultacji lekarskich związanych z leczeniem krwią i jej składnikami oraz lekami krwiopochodnymi, w tym również w przypadkach powikłań poprzetoczeniowych;
9) wykonywanie leczniczych zabiegów w zakresie krwiolecznictwa;
10) wykonywanie badań:
a) krzepnięcia i hemostazy,
b) immunohematologicznych, w tym HLA,
c) genetycznych (biologia molekularna),
d) wirusologicznych (HBs, anty HCV, anty HIV) oraz odczynów kiłowych,
e) innych badań diagnostycznych i analitycznych wynikających z zakresu zadań Regionalnego Centrum.


Rozdział IV
Struktura organizacyjna, organy i zarządzanie Regionalnym Centrum.


§ 9.

1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) Terenowy Oddział w Bielsku Białej;
2) Terenowy Oddział w Bytomiu;
3) Terenowy Oddział w Cieszynie;
4) Terenowy Oddział w Częstochowie;
5) Terenowy Oddział w Dąbrowie Górniczej;
6) Terenowy Oddział w Gliwicach;
7) Terenowy Oddział w Piekarach Śląskich;
8) Terenowy Oddział w Pszczynie;
9) Terenowy Oddział w Sosnowcu;
10) Terenowy Oddział w Tarnowskich Górach;
11) Terenowy Oddział w Zabrzu;
12) Dział Krwiodawców;
13) Dział Ekip Wyjazdowych;
14) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;
15) Dział Laboratoryjny;
16) Dział Preparatyki Krwi;
17) Dział Ekspedycji;
18) Dział Produkcji Odczynników Serologicznych;
19) Dział Kontroli Jakości;
20) Dział Organizacyjny;
21) Dział Finansowo-Księgowy;
22) Dział Administracji;
23) Dział Służb Pracowniczych;
24) Dział Dystrybucji i Marketingu;
25) Pracownia Immunogenetyki HLA;
26) Zespół ds. Projektowania;
27) Sekcja Zamówień Publicznych;
28) Sekcja Informatyczna;
29) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
30) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
31) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
32) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Radiologicznej;
33) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obronnych;
34) Bank Tkanek;
35) Sekretariat.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum i jego terenowych oddziałów oraz szczegółowy zakres ich działania, określi regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Regionalnego Centrum.

§ 10.

1. Regionalnym Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor Regionalnego Centrum.
2. Dyrektora Regionalnego Centrum powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Dyrektor Regionalnego Centrum jest przełożonym wszystkich pracowników Regionalnego Centrum.
4. Dyrektor Regionalnego Centrum, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, podejmuje decyzje w oparciu o opinie właściwych organów.
5. Odpowiedzialność za zarządzanie Regionalnym Centrum ponosi Dyrektor Regionalnego Centrum.
6. Dyrektor zarządza Regionalnym Centrum bezpośrednio lub przy pomocy swoich zastępców.
7. Zastępców Dyrektora ustanawia i odwołuje Dyrektor Regionalnego Centrum.

Rozdział V
Gospodarka finansowa.


§ 11.

1. Regionalne Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pokrywającym koszty działalności i zobowiązania z posiadanych środków i uzyskanych przychodów, na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa finansowego, a w zakresie rachunkowości na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
2. Regionalne Centrum gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i mieniem Skarbu Państwa oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).

§ 12.

1. Podstawą gospodarki finansowej Regionalnego Centrum jest roczny plan finansowy.
2. Sprawozdanie z realizacji planu, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 13.

1. Regionalne Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Dyrektor Regionalnego Centrum.

§14.

Wielkość majątku Regionalnego Centrum określają:
1) fundusz założycielski;
2) fundusz Regionalnego Centrum.


§ 15.

1. Regionalne Centrum może uzyskiwać dodatkowe środki finansowe z:
1) darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 6;
3) z budżetu państwa, na podstawie umów zawartych z ministrem właściwym do spraw zdrowia na wykonanie określonych zadań.
2. Regionalne Centrum może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego o przeznaczeniu i standardzie określonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na zasadach przez niego określonych.

§ 16.

Regionalne Centrum może uzyskiwać środki finansowe na realizację zadań i programów zdrowotnych ze źródeł innych niż od organu założycielskiego.

§ 17.

O podziale zysku decyduje Dyrektor Regionalnego Centrum.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2155 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 104, poz. 661 oraz z 2000 r. Nr 120 , poz. 1268.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-08-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9476 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.