nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej GórzeDz.Urz.MZ.05.13.55
zmiana Dz.Urz.MZ.04.04.31
Dz.Urz.MZ.07.12.46
Dz.Urz.MZ.10.01.18


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 sierpnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 31) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) wytwarzanie odczynników diagnostycznych;”;
2) w § 8 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) wykonywanie badań:
a) immunohematologicznych, w tym HLA,
b) wirusologicznych (HBs, anty HCV, anty HIV) oraz odczynów kiłowych,
c) innych badań diagnostycznych i analitycznych wynikających z zakresu zadań Regionalnego Centrum.”;
3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) Terenowy Oddział w Gorzowie Wielkopolskim;
2) Terenowy Oddział w Międzyrzeczu;
3) Terenowy Oddział w Skwierzynie;
4) Terenowy Oddział w Sulęcinie;
5) Terenowy Oddział w Żarach;
6) Terenowy Oddział w Żaganiu;
7) Dział Dawców i Pobierania;
8) Dział Preparatyki;
9) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;
10) Dział Ekspedycji;
11) Dział Analiz Lekarskich;
12) Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew;
13) Dział Zapewnienia Jakości i Sprawozdawczości;
14) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
15) Dział Finansowo-Księgowy;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Obronnych.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193,Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-08-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7067 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.