nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Agencji Oceny Technologii Medycznych



Dz.Urz.MZ.05.13.56

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 września 2005 r.
w sprawie utworzenia Agencji Oceny Technologii Medycznych


Na podstawie art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się państwową jednostkę budżetową pod nazwą Agencja Oceny Technologii Medycznych, zwaną dalej „Agencją”.
2. Siedzibą Agencji jest Warszawa.
3. Obszarem działania Agencji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 2.

Agencja jest finansowana z budżetu państwa, w części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała Działalność.

§ 3.

Agencja pełni funkcje opiniodawczo-doradcze dla ministra właściwego do spraw zdrowia, które realizowane są w szczególności poprzez następujące zadania:
1) gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie informacji o ocenach procedur medycznych opracowywanych w Polsce i w innych krajach, ich wynikach, rekomendacjach i metodach ich opracowywania;
2) opracowywanie lub weryfikacja ocen procedur medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych procedur, które są przedmiotem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
3) opracowywanie rekomendacji dla ministra właściwego do spraw zdrowia dotyczących procedur medycznych.


§ 4.

1. Działalnością Agencji kieruje Dyrektor, powoływany na okres 5 lat i odwoływany przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Z zastrzeżeniem § 7 kandydata na stanowisko Dyrektora wyłania się w wyniku postępowania konkursowego, którego sposób i tryb określa minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając w szczególności skład komisji konkursowej, wymogi wobec jej członków i procedury przeprowadzania konkursu oraz warunki, jakie musi spełnić osoba przystępująca do konkursu.

§ 5.

1. Interpretacji ocen, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz opracowania propozycji rekomendacji dokonuje Rada Agencji Oceny Technologii Medycznych, zwana dalej Radą.
2. Rada działa na podstawie zaakceptowanego przez Dyrektora regulaminu funkcjonowania Rady.
3. Kadencja Rady trwa 5 lat.
4. Rada składa się z 11 osób, nie będących pracownikami Agencji, o wiedzy i doświadczeniu dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Rady.
5. Członków Rady powołuje za ich zgodą i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia, przy czym:
1) dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
2) dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Naczelną Radę Lekarską;
3) dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Konferencję Rektorów Uczelni Medycznych;
4) dwóch członków powołuje się spośród kandydatów wskazanych przez Radę Naukową przy Ministrze Zdrowia.
6. Każdy z podmiotów, o których mowa w ust. 5 pkt 1-4, wskazuje kandydatów na członków Rady w liczbie dwukrotnie większej niż liczba członków, powoływanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia spośród kandydatów wskazanych przez ten podmiot.
7. Zadania, o których mowa w ust. 1, Rada realizuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
8. Prace Rady są finansowane z budżetu Agencji.
9. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Dyrektora, nie wyższej niż 250 zł za udział w posiedzeniu, jednak nie więcej niż 750 zł miesięcznie.
10. Członkom Rady mieszkającym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie Rady, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Rady, na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na terenie kraju.

§ 6.

Tryb działania oraz organizację wewnętrzną Agencji określa statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 7.

Po utworzeniu Agencji, minister właściwy do spraw zdrowia powołuje Dyrektora na czas określony niezbędny do rozstrzygnięcia postępowania konkursowego, o którym mowa w § 4 ust. 2, nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2005 r.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.




Załącznik do zarządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2005 r.




STATUT
Agencji Oceny Technologii Medycznych


§ 1.

Agencja Oceny Technologii Medycznych, zwana dalej „Agencją”, działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2.

1. Dyrektor reprezentuje Agencję na zewnątrz i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie.
2. Dyrektor kieruje Agencją przy pomocy zastępcy oraz kierowników działów.
3. Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 2, a także innych pracowników Agencji, do prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
4. Dyrektor wykonuje w stosunku do wszystkich pracowników Agencji czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 3.

Wykonując swoje zadania Agencja współpracuje w szczególności z:
1) komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra właściwego dla spraw zdrowia;
2) jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego dla spraw zdrowia;
3) Narodowym Funduszem Zdrowia;
4) konsultantami krajowymi w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz medycznymi stowarzyszeniami naukowymi;
5) organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką związaną z zakresem działalności Agencji;
6) świadczeniodawcami;
7) samorządami zawodów medycznych.


§ 4.

1. W skład Agencji wchodzą następujące działy i stanowiska:
1) Dział Analiz;
2) Dział Informacji;
3) stanowisko do spraw finansowo-księgowych;
4) stanowisko do spraw osobowych;
5) stanowisko do spraw administracyjno-technicznych.
2. Na czele działów stoją kierownicy.

§ 5.

1. Podstawą gospodarki finansowej Agencji jest plan dochodów i wydatków, zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Agencja sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.
3. Dyrektor składa ministrowi właściwemu dla spraw zdrowia sprawozdanie z działalności Agencji do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni oraz przedstawia na jego żądanie informacje z zakresu jej działalności.





Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-09-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5111 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.