nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w WarszawieDz.Urz.MZ.05.13.54

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 sierpnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej
Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 81) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 części dotyczącej składu osobowego Rady Społecznej odwołuje się:
a) Pana Szymona Salę z funkcji Przewodniczącego Rady – przedstawiciela Ministra Zdrowia,
b) Panią Justynę Mieszalską z funkcji członka Rady – przedstawiciela Ministra Zdrowia;
2) w § 1 części dotyczącej składu osobowego Rady Społecznej powołuje się:
a) Panią Bożenę Stankiewicz-Choroszucha na Przewodniczącego Rady – przedstawiciela Ministra Zdrowia,
b) Panią Monikę Błaszczyk na członka Rady – przedstawiciela Ministra Zdrowia.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-08-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5449 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.