nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycyDz.Urz.MZ.05.14.58

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 września 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy (Dz.Urz. Min.Zdrow. Nr 9, poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - prof. dr hab. Krzysztof Strojek – Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii;
2) Zastępcy Przewodniczącego:
a) Dariusz Adamczewski – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej,
b) Prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki – Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego;
3) Członkowie Zespołu:
a) Dr hab. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz – Konsultant w dziedzinie diabetologii dla województwa warmińsko-mazurskiego,
b) Prof. zw. dr hab. med. Anna Czech – Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Akademii Medycznej w Warszawie,
c) Doc. dr hab. Przemysława Jarosz-Chobot – Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach,
d) Prof. dr hab. med. Teresa Kasperska-Czyżyk – Konsultant d/s diabetologii w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
e) Dr Grażyna Kruk-Kupiec – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa,
f) Dr hab. med. Anna Noczyńska – Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego i Diabetologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu,
g) Andrzej Bauman – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
h) Prof. dr hab. med. Jerzy Bodalski – Kierownik Kliniki Chorób Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
i) Prof. dr hab. med. Józef Drzewoski – Kierownik Kliniki Propedeutyki Interny z Oddziałem Framakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
j) Dr hab. med. Witold Lukas – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,
k) Prof. zw. dr hab. med. Władysław Grzeszczak – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu,
l) Dr Paweł Kawalec – Zakład Gospodarki Lekiem w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ł) Prof. zw. dr hab. med. Zbigniew Szybiński – Klinika Endokrynologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
m) Prof. Jan Tatoń - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Akademii Medycznej w Warszawie.”
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt opracowanego programu polityki zdrowotnej.”


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).


Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-09-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6437 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.