nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiegoDz.Urz.Mz.05.14.68
Zmiana Dz.Urz.MZ.06.17.88
Dz.Urz.MZ.07.14.79
Dz.Urz.MZ.09.04.17
Dz.Urz.MZ.09.04.19


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 września 2005 r.
w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiegoNa podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2.

Powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego nadaje się statuty stanowiące załączniki do zarządzenia:
1) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni –
załącznik nr 2 do zarządzenia;
2) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku –
załącznik nr 3 do zarządzenia;
3) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie – załącznik nr 4 do zarządzenia;
4) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej – załącznik nr 5 do zarządzenia;
5) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach –
załącznik nr 6 do zarządzenia;
6) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie –
załącznik nr 7 do zarządzenia;
7) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej –
załącznik nr 8 do zarządzenia;
8) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miechowie –
załącznik nr 9 do zarządzenia;
9) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach –
załącznik nr 10 do zarządzenia;
10) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu – załącznik nr 11 do zarządzenia;
11) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu – załącznik nr 12 do zarządzenia;
12) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu –
załącznik nr 13 do zarządzenia;
13) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu – załącznik nr 14 do zarządzenia;
14) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Proszowicach – załącznik nr 15 do zarządzenia;
15) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej – załącznik nr 16 do zarządzenia;
16) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie –
załącznik nr 17 do zarządzenia;
17) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wadowicach – załącznik nr 18 do zarządzenia;
18) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce –
załącznik nr 19 do zarządzenia;
19) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem – załącznik nr 20 do zarządzenia.


§ 3.


Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 52, z późn. zm.4)).
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

1Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.
3)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329 , Nr 42, poz. 473, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1086.
4)Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 8, poz. 74 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 20, Nr 4, poz. 37, Nr 7, poz. 65, Nr 11, poz. 87 i 103, Nr 14, poz. 124 i Nr 15, poz. 132.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-09-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7889 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.