nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnychDz.Urz.MZ.05.16.73

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 października 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 33 i Nr 9, poz. 40) w § 2 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdania z czynności kontrolnych, o których mowa w pkt 1 i 2, w terminie do 15 listopada 2005 r.”.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703.


Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6902 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.