nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii działań na rzecz systemowych rozwiązań dotyczących poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych dla osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojuDz.Urz.MZ.05.16.83

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 października 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii działań na rzecz systemowych rozwiązań dotyczących poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych dla osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.


1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania strategii działań na rzecz systemowych rozwiązań dotyczących poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych dla osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, zwany dalej „Zespołem”.

2. Przed powołaniem Zespołu, osoby wymienione w § 2 wyrażają zgodę na wejście do Zespołu.

§ 2.


W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodnicząca Zespołu – Prof. dr hab. med. Irena Namysłowska - Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Wojciech Kłosiński - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu - Tomasz Kołakowski – Starszy specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
4) członkowie Zespołu:
a) Dagmara Korbasińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
b) Beata Rorant – radca Ministra - Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,
c) Magdalena Muras – Przedstawiciel Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju,
d) Michał Wroniszewski – Przewodniczący Rady Porozumienia Autyzm Polska,
e) Tadeusz Gałkowski – Prezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu,
f) Lilianna Gąsecka – Prezes Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Szczecinie,
g) Jerzy Gierlacki - przedstawiciel Ministerstwa Polityki Społecznej,
h) Zenona Sawicka - przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej,
i) Elżbieta Czarnecka - przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
j) Krzysztof Włodarczyk - przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
k) Maria Jankowska – Rzecznik Praw Osób z Autyzmem, Porozumienie Autyzm – Polska.


§ 3.


W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcę.

§ 4.


Do zadań Zespołu należy w szczególności opracowanie:
1) strategii działań na rzecz systemowych rozwiązań dotyczących poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych i tworzenia kompleksowego systemu pomocy dla osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju;
2) rozwiązań dotyczących poprawy mechanizmów finansowania świadczeń dla osób z autyzmem;
3) strategii działań dotyczących stymulowania rozwoju placówek diagnostyczno-konsultacyjnych i terapeutycznych oraz poprawy infrastruktury systemu opieki nad osobami z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju;
4) standardów dotyczących świadczenia usług dla osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju;
5) propozycji kierunków zmian legislacyjnych istotnych z punktu widzenia realizacji praw i potrzeb osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, mających na celu poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej i społecznej.§ 5.

1. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 oraz z 2004 r. Nr 271, poz. 2686).
§ 6.

1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
3. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu lub jego Zastępca, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
4. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący.
5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół na wniosek przewodniczącego Zespołu zwykłą większością głosów.
6. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.
7. Pisemny raport z wyników prac Zespołu Przewodniczący Zespołu przedstawia Ministrowi Zdrowia do 30 listopada 2006 roku.
8. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
9. Posiedzenia Zespołu odbywają się w Ministerstwie Zdrowia


§ 7.


Obsługę organizacyjno-techiczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 8.


Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego.

§ 9.


Zespół kończy swoją działalność z dniem 31 października 2006 roku.

§ 10.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439)
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5407 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.