nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i wzoru zezwolenia na import produktu leczniczegoDz.U.05.225.1936

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i wzoru zezwolenia na import produktu leczniczego


Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzór zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych, o którym mowa w:
1) art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, zwanej dalej „ustawą” stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) art. 38 ust. 1 i 3 ustawy , stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.


§ 2.

Ustala się wzór zezwolenia na import produktów leczniczych, o którym mowa w:
1) art. 38 ust.1a i 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
2) art. 38 ust. 1a i 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.


§ 3.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 listopada 2002r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych (Dz. U. Nr 193, poz. 1628).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 787, Nr 163, poz. 1362, Nr 179, poz. 1485 i Nr 184, poz. 1539.Załączniki do dokumentu : zal_01_rmz_27102005.doc zal_01_rmz_27102005.pdf zal_02_rmz_27102005.doc zal_02_rmz_27102005.pdf zal_03_rmz_27102005.doc zal_03_rmz_27102005.pdf zal_04_rmz_27102005.doc zal_04_rmz_27102005.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6206 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.