nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowychDz.U.02.55.499

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 15 kwietnia 2002 r.
w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych.Na podstawie art. 8c ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa standardy kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych, zwanych dalej "uczelniami", które obejmują wymagania w zakresie:
1) sposobu realizacji programu kształcenia,
2) kadry prowadzącej kształcenie,
3) bazy dydaktycznej, w tym szkolenia praktycznego,
4) posiadania wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia.


§ 2.

Ustala się następujące standardy kształcenia w uczelni, w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia:
1) program kształcenia realizowany jest zgodnie ze standardami nauczania dla kierunku studiów pielęgniarstwo oraz dla kierunku studiów położnictwo na poziomie licencjackim i magisterskim, określonymi na podstawie odrębnych przepisów,
2) programy nauczania poszczególnych przedmiotów realizowane są według określonych celów i treści kształcenia, zalecanej literatury i są ukierunkowane na zdobywanie umiejętności zawodowych,
3) realizacja programu kształcenia odbywa się na podstawie aktualnych informacji, osiągnięć teorii i praktyki oraz zweryfikowanych wyników badań naukowych, istotnych dla kierunku kształcenia,
4) szczegółowe treści nauczania wzajemnie się uzupełniają,
5) proces kształcenia jest ukierunkowany na uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz ukształtowanie cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej,
6) proces kształcenia sprzyja rozwijaniu umiejętności samokształcenia,
7) zajęcia praktyczne i praktyki związane z opieką nad człowiekiem zdrowym i chorym stanowią integralną część procesu kształcenia,
8) kształcenie uwzględnia stosowanie efektywnych strategii nauczania i prowadzone jest z zastosowaniem metod adekwatnych do założonych celów,
9) program kształcenia umożliwia pogłębienie wiedzy przydatnej do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, w szczególności poprzez organizację zajęć fakultatywnych, wykładów monograficznych, staży, wizyt studyjnych,
10) w programie kształcenia uwzględnia się współpracę międzynarodową,
11) w procesie kształcenia uczelnia stosuje Europejski System Transferu Punktów,
12) proces kształcenia kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem dyplomowym.


§ 3.

Ustala się następujące standardy kształcenia w uczelni w zakresie kadry prowadzącej kształcenie:
1) uczelnia musi dysponować kadrą gwarantującą odpowiedni poziom nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) nauczanie przedmiotów z pielęgniarstwa i położnictwa oraz praktyki prowadzą nauczyciele akademiccy, posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej oraz minimum roczną praktykę zawodową, zgodną z nauczanym przedmiotem,
3) nauczyciele przedmiotów współpracują z prowadzącymi praktyki w zakresie kształtowania praktycznych umiejętności studentów,
4) nauczyciele akademiccy planują własny rozwój zawodowy, stale podnoszą kwalifikacje zawodowe, poprzez kształcenie kierunkowe odpowiednio w zakresie pielęgniarstwa lub położnictwa albo nauk medycznych, oraz kwalifikacje pedagogiczne,
5) uczelnia stwarza nauczycielom akademickim warunki do łączenia pracy dydaktycznej z prowadzeniem badań naukowych,
6) nauczyciele akademiccy podlegają ocenie w zakresie jakości prowadzonego kształcenia.


§ 4.

Ustala się następujące standardy kształcenia w uczelni w zakresie bazy dydaktycznej:
1) uczelnia zapewnia strukturę umożliwiającą sprawną organizację procesu dydaktycznego,
2) uczelnia posiada bazę materialną i dydaktyczną o strukturze dostosowanej do liczby studentów, w tym:
a) sale wykładowe,
b) sale ćwiczeń,
c) pracownie specjalistyczne, w tym anatomii, fizjologii,
d) pracownie umiejętności pielęgniarskich,
e) pracownie umiejętności położniczych,
f) pracownie informatyczne,
g) pracownie nauki języków obcych,
h) bibliotekę i czytelnię wyposażone w aktualne piśmiennictwo w zakresie nauczanych dyscyplin oraz Internet,
3) uczelnia zapewnia odpowiednio do liczby studentów:
a) zaplecze do realizacji ćwiczeń praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych,
b) dostęp do obiektów sportowych, a zwłaszcza do sali gimnastycznej,
c) bazę socjalną,
4) przy doborze zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów realizujących praktyczną naukę zawodu uczelnia kieruje się możliwością osiągnięcia założonych celów dydaktycznych i zapewnienia wysokiej jakości kształcenia praktycznego, uwzględniając w szczególności:
a) rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
b) liczbę i kwalifikacje kadry pielęgniarskiej, położnych,
c) urządzenie i wyposażenie zakładu,
d) wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt i materiały medyczne, niezbędne do kształtowania umiejętności praktycznych studentów oraz ochrony przed zakażeniem, urazem, wypadkiem,
e) prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
f) wdrażane przez jednostkę programy zapewnienia jakości,
g) organizację warunków nauczania,
5) praktyczna nauka zawodu i praktyka organizowana poza strukturą uczelni odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy uczelnią a podmiotem realizującym zajęcia praktyczne.


§ 5.

Ustala się następujące standardy kształcenia w uczelni w zakresie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia:
1) w uczelni jest powołana komisja do wewnętrznej oceny jakości kształcenia w trybie ustalonym w statucie uczelni,
2) przedmiotem oceny jest:
a) stopień poinformowania studentów i nauczycieli o organizacji i przebiegu studiów, a w szczególności udostępnienie:
- regulaminu studiów,
- planu nauczania,
- programu studiów wraz z wykazem wymaganych praktycznych umiejętności zawodowych,
- harmonogramu praktyk,
- informacji o systemie oceniania studentów w procesie kształcenia praktycznego i procedurach odwoławczych,
b) warunki materialne procesu dydaktycznego,
c) stosowane metody i środki dydaktyczne,
d) przydatność przekazywanej wiedzy i nabywanych umiejętności zawodowych,
e) obiektywność nauczycieli w ocenie postępów studenta,
3) ocena dokonywana jest na podstawie określonych przez komisję narzędzi,
4) przeprowadzona ocena jakości kształcenia podlega analizie, a jej wyniki są upowszechniane i uwzględniane w doskonaleniu procesu kształcenia,
5) uczelnia prowadzi dystansową ocenę przydatności zawodowej absolwentów i badanie ich losów zawodowych.


§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-04-15
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 10532 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.