nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Biura Praw PacjentaDz.Urz.MZ.05.17.89

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie Biura Praw Pacjenta


Na podstawie art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządzenie określa organizację i zakres działania Biura Praw Pacjenta, zwanego dalej „Biurem”, utworzonego i działającego, przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia Biura Praw Pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 83 oraz z 2002 r. Nr 3, poz. 13).
2. Biuro jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, działającą w celu realizacji zadań związanych z ochroną praw pacjenta.
3. Siedzibą Biura jest Warszawa.
4. Obszarem działania Biura jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

1. Do zadań Biura należy w szczególności:
1) monitorowanie przestrzegania przez zakłady opieki zdrowotnej praw pacjenta, o których mowa w przepisach Działu I Przepisy wspólne Rozdziału 1a Prawa pacjenta ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.3));
2) udzielanie informacji oraz przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i skarg wpływających do ministra właściwego do spraw zdrowia i Biura, dotyczących praw pacjenta, związanych w szczególności z:
a) udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez świadczeniodawców w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.4)),
b) naruszeniem przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.5));
3) współpraca w szczególności z:
a) Rzecznikiem Praw Obywatelskich,
b) Rzecznikiem Praw Dziecka,
c) Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej w Izbach Lekarskich,
d) Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej w Izbach Pielęgniarskich,
e) centralą i oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia,
f) podmiotami, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej,
g) organami administracji rządowej i samorządowej,
h) organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw pacjenta,
i) konsultantami krajowymi i wojewódzkimi;
4) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o:
a) przeprowadzenie czynności kontrolnych w trybie określonym przepisami ustawy, o której mowa w pkt 1,
b) poinformowanie wojewody lub podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej, o zdarzeniach lub faktach, które mogą wskazywać na istnienie nieprawidłowości, w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych w trybie określonym przepisami ustawy, o której mowa w pkt 1;
5) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia okresowych informacji obejmujących dane dotyczące przestrzegania praw pacjenta oraz działań podejmowanych przez Biuro w tym zakresie, nie rzadziej niż 2 razy w roku oraz w przypadku zażądania informacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
6) realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Szczegółowy zakres zadań i tryb działania oraz organizację wewnętrzną Biura określa w regulaminie organizacyjnym minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 3.

1. Działalność Biura finansowana jest z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest plan dochodów i wydatków zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4.

1. Działalnością Biura kieruje Dyrektor, który reprezentuje Biuro na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Dyrektor zarządza Biurem przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz głównego księgowego.
4. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 5.

1. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biura oraz wykonuje w stosunku do nich czynności z zakresu prawa pracy.
2. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Biura, a w szczególności jest odpowiedzialny za:
1) realizację zadań Biura, o których mowa w § 2;
2) zarządzanie majątkiem Biura;
3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4) ustalenie regulaminu wynagrodzeń;
5) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań budżetowych;
6) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Biurze;
7) nadzór nad działaniami osób pełniących funkcje Rzeczników Praw Pacjenta Szpitali Psychiatrycznych, którzy są pracownikami Biura.
3. Biuro sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.

§ 6.

1. Do osób zatrudnionych w Biurze stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2. Zasady wynagradzania dyrektora oraz pozostałych pracowników Biura regulowane są przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 105, poz. 486, z późn. zm.6)).

§ 7.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia Biura Praw Pacjenta.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 5 ust. 2 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

MINISTER ZDROWIA


1) inister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565;
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, oz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, r 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420.
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485.
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462.
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 39, poz. 245, z 1998 r. Nr 45, poz. 282, z 1999 r. Nr 62, poz. 694, z 2000 r. Nr 38, poz. 428, z 2001 r. Nr 32, poz. 374, z 2003 r. Nr 49, poz. 415, z 2004 r. Nr 45, poz. 423 oraz z 2005 r. Nr 38, poz. 351.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4439 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.