nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku – BiałejDz.U.05.219.1874

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Bielsku – Białej


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Likwiduje się z dniem 31 stycznia 2006 r. Graniczną Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bielsku – Białej.

§ 2.

1. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Bielsku - Białej dokonuje inwentaryzacji mienia będącego we władaniu Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bielsku - Białej według stanu na dzień 31 stycznia 2006 r.
2. Składniki mienia ruchomego stanowiące własność Skarbu Państwa i będące we władaniu likwidowanej Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku - Białej podlegają nieodpłatnemu przekazaniu na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bielsku – Białej.
3. Przekazanie składników mienia ruchomego będącego we władaniu Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bielsku – Białej następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. W protokole zdawczo – odbiorczym, o którym mowa w ust. 3, wymienia się:
1) składniki mienia ruchomego, ze wskazaniem dotychczasowego tytułu prawnego władania nimi, w szczególności: własności, użytkowania, dzierżawy, najmu;
2) tytuły prawne powstania zobowiązań i należności, oraz wykaz zobowiązań, które przejmują właściwe powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.
5. Przekazanie spraw i dokumentów Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bielsku – Białej następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
6. Protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1) wykaz spraw wszczętych i niezakończonych oraz organy je przejmujące, a także wykaz spraw zakończonych na dzień likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bielsku - Białej;
2) wykaz innych dokumentów związanych z przekazywanymi zadaniami.
7. Protokoły, o których mowa w ust. 3 i 5, sporządza, według stanu na dzień 31 stycznia 2006 r., komisja powołana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Bielsku - Białej spośród pracowników Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bielsku - Białej.
8. Protokół, o którym mowa w ust. 3, podpisuje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Bielsku – Białej.
9. Przejęcie mienia Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku - Białej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bielsku - Białej potwierdza, w drodze podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w ust. 3, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku – Białej w dniu przejęcia.
10. Protokół, o którym mowa w ust. 5, podpisuje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Bielsku – Białej oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku – Białej.

§ 3.

Zobowiązania Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku - Białej stają się, odpowiednio do przejętych zadań, zobowiązaniami właściwych powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych.

§ 4.

1. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Bielsku - Białej złoży, w terminie do 15 listopada 2005 r., wniosek o wygaśnięcie trwałego zarządu.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku – Białej w terminie do 30 listopada
2005 r., może złożyć wnioski o ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bielsku - Białej.

§ 5.

1.Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonywane przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej przejmują, odpowiednio do zakresu przejętych kompetencji, z dniem 1 lutego 2006 r., właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.
2. Sprawy wszczęte, a niezakończone przed dniem 1 lutego 2006 r. prowadzą od dnia 1 lutego 2006 r., zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt 1, właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

§ 6.

Rachunki bieżące Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bielsku - Białej ulegają likwidacji po dokonaniu rozliczeń w terminach przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.3)).

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2005 r.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121 poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, Nr 104, poz. 661, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255, Nr 28 poz. 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3 poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3578 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.