nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie WielkopolskimDz.U.05.219.1875

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 paździenika 2005 r.
w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gorzowie WielkopolskimNa podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Likwiduje się z dniem 31 stycznia 2006 r. Graniczną Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 2.

1. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim dokonuje inwentaryzacji mienia będącego we władaniu Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim według stanu na dzień 31 stycznia 2006 r.
2. Składniki mienia ruchomego stanowiące własność Skarbu Państwa i będące we władaniu likwidowanej Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim podlegają nieodpłatnemu przekazaniu na rzecz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim.
3. Przekazanie składników mienia ruchomego będącego we władaniu Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. W protokole zdawczo – odbiorczym, o którym mowa w ust. 3, wymienia się:
1) składniki mienia ruchomego, ze wskazaniem dotychczasowego tytułu prawnego władania nimi, w szczególności: własności, użytkowania, dzierżawy, najmu;
2) tytuły prawne powstania zobowiązań i należności, oraz wykaz zobowiązań, które przejmie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wielkopolskim.
5. Przekazanie spraw i dokumentów Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
6. Protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1) wykaz spraw wszczętych i niezakończonych oraz organy je prowadzące, a także wykaz spraw zakończonych na dzień likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim;
2) wykaz innych dokumentów związanych z przekazywanymi zadaniami.
7. Protokoły, o których mowa w ust. 3 i 5, sporządza, według stanu na dzień 31 stycznia 2006 r., komisja powołana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim spośród pracowników Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim.
8. Protokół, o którym mowa w ust. 3, podpisuje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim.
9. Przejęcie mienia Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gorzowie Wielkopolskim potwierdza, w drodze podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w ust. 3, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim, w dniu przejęcia.
10. Protokół, o którym mowa w ust. 5, podpisuje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim oraz właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny przejmujący sprawę i dokumenty.

§ 3.

Zobowiązania Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim pozostają zobowiązaniami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 4.

1. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim złoży, w terminie do 15 listopada 2005 r., wniosek o wygaśnięcie trwałego zarządu.
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim w terminie do 30 listopada 2005 r. może złożyć wnioski o ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 5.

1. Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonywane przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim przejmują, odpowiednio do zakresu przejętych kompetencji, z dniem 1 lutego 2006 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim i właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.
2. Sprawy wszczęte, a niezakończone przed dniem 1 lutego 2006 r. prowadzą od dnia 1 lutego 2006 r., zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt 1, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim i właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

§ 6.

Rachunki bieżące Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim ulegają likwidacji po dokonaniu rozliczeń w terminach przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 3))

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2005 r.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121 poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, Nr 104, poz. 661, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255, Nr 28 poz. 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3 poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3556 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.