nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej GórzeDz.U.05.219.1876

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Jeleniej Górze


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Likwiduje się z dniem 31 stycznia 2006 r. Graniczną Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Jeleniej Górze.

§ 2.

1. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze dokonuje inwentaryzacji mienia będącego we władaniu Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jeleniej Górze według stanu na dzień 31 stycznia 2006 r.
2. Składniki mienia ruchomego stanowiące własność Skarbu Państwa i będące we władaniu likwidowanej Granicznej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jeleniej Górze podlegają nieodpłatnemu przekazaniu na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jeleniej Górze.
3. Przekazanie składników mienia ruchomego będącego we władaniu Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jeleniej Górze następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. W protokole zdawczo – odbiorczym, o którym mowa w ust. 3, wymienia się:
1) składniki mienia ruchomego, ze wskazaniem dotychczasowego tytułu prawnego władania nimi, w szczególności: własności, użytkowania, dzierżawy, najmu;
2) tytuły prawne powstania zobowiązań i należności, oraz wykaz zobowiązań, które przejmują właściwe powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne.
5. Przekazanie spraw i dokumentów Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jeleniej Górze następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
6. Protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1) wykaz spraw wszczętych i niezakończonych oraz organy je przejmujące, a także wykaz spraw zakończonych na dzień likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jeleniej Górze;
2) wykaz innych dokumentów związanych z przekazywanymi zadaniami.
7. Protokoły, o których mowa w ust. 3 i 5, sporządza, według stanu na dzień 31 stycznia 2006 r., komisja powołana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze spośród pracowników Granicznej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Jeleniej Górze.
8. Protokół, o którym mowa w ust. 3, podpisuje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze.
9. Przejęcie mienia Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Jeleniej Górze potwierdza, w drodze podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w ust. 3, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze w dniu przejęcia.
10. Protokół, o którym mowa w ust. 5, podpisuje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze i właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny przejmujący sprawę i dokumenty.

§ 3.

Zobowiązania Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze stają się, odpowiednio do przejętych zadań, zobowiązaniami właściwych powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych.

§ 4.

1. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze złoży, w terminie do 15 listopada 2005 r., wniosek o wygaśnięcie trwałego zarządu.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze w terminie do 30 listopada 2005 r. może złożyć wnioski o ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jeleniej Górze.

§ 5.

1.Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonywane przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze przejmują, odpowiednio do zakresu przejętych kompetencji, z dniem 1 lutego 2006 r., właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.
2. Sprawy wszczęte, a niezakończone przed dniem 1 lutego 2006 r., prowadzą od dnia 1 lutego 2006 r., zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt 1, właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

§ 6.

Rachunki bieżące Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jeleniej Górze ulegają likwidacji po dokonaniu rozliczeń w terminach przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 3)).

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2005 r.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121 poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, Nr 104, poz. 661, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255, Nr 28 poz. 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3 poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3925 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.