nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej GórzeDz.U.05.219.1878

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 pazdziernika 2005 r.
w sprawie likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Zielonej Górze


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Likwiduje się z dniem 31 stycznia 2006 r. Graniczną Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Zielonej Górze.

§ 2.

1. Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze dokonuje inwentaryzacji mienia będącego we władaniu Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze według stanu na dzień 31 stycznia 2006 r.
2. Składniki mienia stanowiące własność Skarbu Państwa i będące we władaniu likwidowanej Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze podlegają nieodpłatnemu przekazaniu na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze.
3. Przekazanie składników mienia będącego we władaniu Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. W protokole zdawczo – odbiorczym, o którym mowa w ust. 3, wymienia się:
1) nieruchomości wraz z opisem stanu technicznego oraz ze wskazaniem dotychczasowego tytułu prawnego władania nimi;
2) składniki mienia ruchomego, ze wskazaniem dotychczasowego tytułu prawnego władania nimi, w szczególności: własności, użytkowania, dzierżawy, najmu;
3) tytuły prawne powstania zobowiązań i należności oraz wykaz zobowiązań, które przejmuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zielonej Górze.
5. Przekazanie spraw i dokumentów Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
6. Protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1) wykaz spraw wszczętych i niezakończonych oraz organy je przejmujące, a także wykaz spraw zakończonych na dzień likwidacji Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze;
2) wykaz innych dokumentów związanych z przekazywanymi zadaniami.
7. Protokoły, o których mowa w ust. 3 i 5, sporządza, według stanu na dzień 31 stycznia 2006 r., komisja powołana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, spośród pracowników, odpowiednio, Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze.
8. Protokół, o którym mowa w ust. 3, podpisuje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze.
9. Przejęcie mienia Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Zielonej Górze potwierdza, w drodze podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w ust. 3, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze w dniu przejęcia.
10. Protokół, o którym mowa w ust. 5, podpisuje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze i właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny przejmujący sprawę i dokumenty.

§ 3.

Zobowiązania Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze stają się zobowiązaniami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze.

§ 4.

1. Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonywane przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze przejmują, odpowiednio do zakresu przejętych kompetencji, z dniem 1 lutego 2006 r., właściwi powiatowi inspektorzy sanitarni.
2. Sprawy wszczęte, a niezakończone przed dniem 1 lutego 2006 r., prowadzą od dnia 1 lutego 2006 r., zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt 1, właściwi państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

§ 5.

Rachunki bieżące Granicznej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zielonej Górze ulegają likwidacji po dokonaniu rozliczeń w terminach przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 3)).

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2005 r.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121 poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, Nr 104, poz. 661, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255, Nr 28 poz. 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3 poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3663 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.