nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu FinansowegoDz.Urz.MZ.05.17.93

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 listopada 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego
dla priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.199, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego ( Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule zarządzenia po wyrazie „powołania” dodaje się wyraz „Zespołu –”;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Powołuje się Zespół - Komitet Sterujący dla priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zwany dalej "Komitetem", jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.”;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W skład Komitetu wchodzą członkowie:
1) Przewodniczący Komitetu - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu;
3) Sekretarz Komitetu –przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu;
4) Dyrektor Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia - przedstawiciel Instytucji Wspomagającej dla Priorytetu;
5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw polityki społecznej”.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554.
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-11-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4004 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.