nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji SanitarnejOBWIESZCZENIE MINISTRA ZDOWIA
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej1. Na podstawie art. 149 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1115 i 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 84 poz. 948) i art. 41 z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm. a)) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 12, poz. 49), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192),
2) ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 25),
3) ustawą z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 33, poz. 144),
4) ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 130, poz. 629),
5) ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496),
6) ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369),
7) ustawą z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 107, poz. 684)
- ujętych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 90, poz.575),
8) ustawą z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 756),
9) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
10) ustawą z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778),
11) ustawą z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136),
12) ustawą z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),
13) ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84),
14) ustawą z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy - Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 29, poz. 320),
15) ustawą z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473),
16) ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z Nr 63, poz. 634),
17) ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329),
18) ustawą z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1367),
19) ustawą z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1382),
20) ustawą z dnia 6 września 2001 r. i materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. Nr 128, poz. 1408),
21) ustawą z dnia 1 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 37, poz. 329),
22) ustawą z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676),
23) ustawą z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1145),
24) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 17),
25) ustawą z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 2020),
26) ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703),
27) ustawą z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 130, poz. 1086),
28) ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych Dz. U. Nr 163, poz. 1362),
29) ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1480),
30) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 28 października 2005 r.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:
1) art. 38a, art. 39 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 49), które stanowią:
„Art. 38a.b)) Przepis art. 13 ust. 1 pkt 3 ma zastosowanie do państwowych inspektorów sanitarnych powoływanych po dniu 1 września 1997 r.”
„Art. 39. W ustawie z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 22:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej są uprawnione do przeprowadzania doraźnych kontroli w zakresie oraz jednostkach organizacyjnych i miejscach, określonych w ust. 3, a także do wydawania, w wypadkach nie cierpiących zwłoki, decyzji niezbędnych do usunięcia zagrożenia sanitarno-epidemicznego, powiadamiając o tym niezwłocznie organy wymienione w ust. 3.”,
b) w ust. 5 wyrazy „o której była mowa w ust. 4" skreśla się,
2) w art. 34 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrami: Zdrowia i Opieki Społecznej, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Handlu Wewnętrznego i Usług oraz Handlu Zagranicznego określa zasady wykonywania nadzoru sanitarnego przez Wojskową Inspekcję Sanitarną nad zakładami zaopatrującymi wojsko w środki spożywcze.”,
3) użyte w ustawie określenia „Minister Rolnictwa" oraz „Minister Handlu Wewnętrznego" zastępuje się odpowiednio określeniami „Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej" oraz „Minister Handlu Wewnętrznego i Usług", użytymi w odpowiednich przypadkach."
„Art. 40.2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie zachowują moc przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”;
2) art. 81 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192), który stanowi:
„Art. 81. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1989 r.";
3) art. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 25), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.";
4) art. 2 i 3 ustawy z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 33, poz. 144), które stanowią:
„Art. 2. W ustawie z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) w art. 25 w ust. 1 skreśla się wyrazy „stopnia wojewódzkiego".
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";
5) art. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 130, poz. 629), który stanowi:
„Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1995 r.";
6) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), który stanowi:
„Art. 84. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., z wyjątkiem art. 3, art. 7, art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34, art. 37, art. 45-47, art. 50, art. 66, art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80 i art. 82, które wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r., oraz art. 41, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106, poz. 488).";
7) art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369), który stanowi:
„Art. 66. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.";
8) art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 107, poz. 684), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";
9) art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 756), który stanowi: „Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem następujących przepisów ustawy wymienionej w art. 1:
1) art. 18, art. 21 ust. 3, art. 26 ust. 6, art. 54, 54a, 56, 166, 167, 167a, 168a, art. 169, 169a, 169b i 169c, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,
2) art. 55a, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1999 r.,
3) art. 4a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.”;
10) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), który stanowi:
„Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1-3, 5-10 i 12-36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;
11) art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778), który stanowi:
„Art. 22. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 11 w zakresie dotyczącym Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, art. 2, art. 3, art. 5 oraz art. 8 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.,
2) art. 1 pkt 4 lit. b) w zakresie dotyczącym Głównego Urzędu Administracji Publicznej, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2000 r.”;
12) art. 60 i 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136), które stanowią:
„Art. 60. 1. Prezes Rady Ministrów ustali najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2000 r., w drodze rozporządzenia, wykaz kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz właściwe dla nich powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także sposób i tryb podziału kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, jeżeli obszar działania tych stacji obejmował więcej niż jeden powiat.
3. Z dniem 1 stycznia 2001 r.:
1) kolejowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wchodzą w skład właściwych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych,
2) wygasają akty powołania kolejowych inspektorów sanitarnych,
3) zadania i kompetencje Inspekcji Sanitarnej wykonywane dotychczas przez kolejowych inspektorów sanitarnych przejmują właściwi powiatowi inspektorzy sanitarni,
4) pracownicy kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych stają się pracownikami właściwych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych,
5) budynki, urządzenia oraz inne składniki mienia, będące we władaniu kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, przechodzą we władanie właściwych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na zasadach dotychczasowych,
6) powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne przejmują zobowiązania i należności kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.
3. Z dniem przejęcia kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne tracą moc wpisy kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych do rejestrów zakładów opieki zdrowotnej.
4. Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne dostosują statuty oraz dokonają zmian we wpisach do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w terminie do dnia 31 maja 2001 r.”
„Art. 75. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 71, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.,
2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26 i art. 29 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.,
3) art. 24 pkt 6-10 i art. 41 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2000 r.,
4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r.,
5) c) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)-e), pkt 3, 4 i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26 pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a), art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3 i art. 62, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.,
6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.,
7) d) (uchylony).”;
13) art. 78 i 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), które stanowią:
„Art. 78. Akty wydane na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc do czasu ich zastąpienia przez akty wydane na podstawie niniejszej ustawy.
Art. 79. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:
1) art. 74, który wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2000 r.,
2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.,
3) art. 61, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.”;
14) art. 46 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84), który stanowi:
„Art. 46.e) Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 8-11, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, i art. 12-22, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2002 r.”;
15) art. 9 ustawy z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy - Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 29, poz. 320), który stanowi:
„Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
16) art. 20 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473), który stanowi:
„Art. 20. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;
17) art. 59 i 61 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265), które stanowią:
„Art. 59. Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy, o ile nie są z nią sprzeczne, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2002 r.”
„Art. 61. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z tym że:
1) f) (uchylony),
2) g) art. 10 ust. 3, art. 28 ust. 2-4, art. 30 oraz art. 48 ust. 1 w zakresie wprowadzania zasad systemu HACCP obowiązują od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.”;
18) art. 4-6 ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329), które stanowią:
„Art. 4. 1. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne przejmujące portowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także kryteria i warunki przejęcia portowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez właściwe graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne, uwzględniając w szczególności sposób i tryb podziału portowych stacji sanitarno-epidemiologicznych pomiędzy właściwe dla nich graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne.
2. h) Z dniem 1 stycznia 2003 r.:
1) portowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wchodzą w skład właściwych granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych,
2) wygasają akty powołania portowych inspektorów sanitarnych,
3) zadania Inspekcji Sanitarnej w odniesieniu do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz portów i przystani, wykonywane przez portowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, przejmują właściwe graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne,
4) pracownicy portowych stacji sanitarno-epidemiologicznych stają się pracownikami właściwych granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych,
5) budynki, urządzenia oraz inne składniki mienia, będące we władaniu portowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, przechodzą we władanie właściwych granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych na dotychczasowych zasadach,
6) zobowiązania i należności portowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przejmują właściwe graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne.
3. Z dniem przejęcia portowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne tracą moc wpisy portowych stacji sanitarno-epidemiologicznych do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
Art. 5. 1. i) Dotychczasowe uprawnienia rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych, upoważniające do opiniowania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, zachowują swoją ważność w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej obiektów realizowanych na obszarze kraju, w tym na obszarach kolejowych.
2. j) (uchylony).
Art. 6. k) Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 8, 10 i 11, w części dotyczącej państwowych granicznych inspektorów sanitarnych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;
19) art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1367), który stanowi:
„Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 8 lit. g) oraz lit. h) w części dotyczącej art. 23 ust. 13a, art. 1 pkt 15 lit. a) i b) w części dotyczącej art. 31 ust. 2 i 2a oraz art. 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.”;
20) art. 28 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1382), który stanowi:
„Art. 28. l) Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r., z wyjątkiem:
1) art. 11 pkt 2 i 3 niniejszej ustawy, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
2) art. 4 i 116 Prawa farmaceutycznego, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2001 r.”;
21) art. 24 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. Nr 128, poz. 1408), który stanowi:
„Art. 24. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 8 ust. 1 pkt 5, art. 14 i art. 15 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.”;
22) art. 4-6 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 37, poz. 329), które stanowią:
„Art. 4. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowi portowi inspektorzy sanitarni stają się państwowymi portowymi inspektorami sanitarnymi.
2. Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2002 r. państwowych portowych inspektorów sanitarnych powołuje, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego z udziałem wojewody, i odwołuje właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
3. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się na podstawie przepisów, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1.
4. W okresie, o którym mowa w ust. 2, zastępców państwowych portowych inspektorów sanitarnych powołuje i odwołuje właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na wniosek właściwego państwowego portowego inspektora sanitarnego.
5. Wojewódzcy, powiatowi i portowi inspektorzy sanitarni, oraz ich zastępcy, zajmujący stanowiska przed dniem wejścia życie ustawy pozostają na stanowisku do czasu powołania państwowego wojewódzkiego, państwowego powiatowego i państwowego portowego inspektora sanitarnego, oraz ich zastępców, zgodnie z przepisami ustawy wymienionej w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2002 r.
6. Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2002 r. państwowi portowi inspektorzy sanitarni są bezpośrednio podlegli właściwym państwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623).
Art. 5. Ilekroć w innych przepisach jest mowa o Inspekcji Sanitarnej, wojewódzkich, powiatowych lub portowych inspektorach sanitarnych, należy przez to rozumieć odpowiednio Państwową Inspekcję Sanitarną, państwowych wojewódzkich, państwowych powiatowych lub państwowych portowych inspektorów sanitarnych.
Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3 pkt 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r., oraz art. 1 pkt 8 i 10, w części dotyczącej państwowych granicznych inspektorów sanitarnych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;
23) art. 232 i 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), które stanowią:
„Art. 232. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie stosuje się przepisy dotychczas obowiązujące, o ile nie są z nią sprzeczne.”
„Art. 235. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 227 i art. 233, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”;
24) art. 15 ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1145), który stanowi:
„Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że:
1) art. 1 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
2) art. 1 pkt 12 wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2002 r.,
3) m) (uchylony).”;
25) art. 89 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), który stanowi:
„Art. 89. Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;
26) art. 14 ustawy z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 2020), który stanowi:
„Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 43, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.”;
27) art. 80 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), który stanowi:
„Art. 80. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r., z wyjątkiem art. 26 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”;
28) art. 2-5 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 130, poz. 1086), które stanowią:
„Art. 2.1. Państwowi inspektorzy sanitarni i ich zastępcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy są członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, albo członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą, są obowiązani zrzec się tych stanowisk w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, chyba że w tym terminie złożyły oświadczenie o rezygnacji z funkcji państwowego inspektora sanitarnego lub jego zastępcy. W razie niezłożenia oświadczenia w tym terminie osoby te tracą, z mocy prawa, stanowiska we władzach spółki, spółdzielni lub fundacji i zostają wykreślone z właściwego rejestru.
2. Złożenie przez państwowego inspektora sanitarnego lub jego zastępcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, powoduje rozwiązanie stosunku pracy w drodze odwołania ze stanowiska.
Art. 3. Państwowi inspektorzy sanitarni i ich zastępcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają w spółkach prawa handlowego w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 1, więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego albo prowadzą działalność gospodarczą, określoną w art. 4 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 1, są obowiązani do zbycia nadwyżki udziałów lub akcji oraz zaprzestania tej działalności gospodarczej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 4.1. Pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, zatrudniony w stacji sanitarno-epidemiologicznej, który w dniu wejścia w życie ustawy:
1) prowadzi działalność gospodarczą, zarządza taką działalnością lub jest przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności,
2) wykonuje dodatkowe zajęcie zarobkowe
- jest obowiązany wystąpić do właściwego państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie tej działalności gospodarczej, zarządzanie taką działalnością lub bycie przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności albo wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
2. Pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który nie uzyskał zgody, o której mogą w ust. 1, jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia odmowy wyrażenia zgody, zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania taką działalnością lub bycia przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności albo wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego i poinformować o tym właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
3. W przypadku niewystąpienia o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, albo niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, właściwy państwowy inspektor sanitarny rozwiązuje z pracownikiem umowę o prace za wypowiedzeniem.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;
29) art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych Dz. U. Nr 163, poz. 1362), które stanowią:
„Art. 47.1. Konkursy, o których mowa w ustawach zmienianych niniejszą ustawą, zostaną ogłoszone w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
2. Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów i zastępców prezesów zarządów państwowych funduszy celowych pełnią swoje obowiązki do czasu powołania na te stanowiska osób wyłonionych w drodze konkursu.”
„Art. 48. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.”;
30) art. 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1480), który stanowi:
„Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;
31) art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485), który stanowi:
„Art. 91. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.


MINISTER ZDROWIAa) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 107, poz. 684), który wszedł w życie 30 września 1997 r.
b) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 122, poz. 1323), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.
c) Przez art. 67 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
d) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1187), która weszła w życie z dniem 7 października 2002 r.
e) Przez art. 1 pkt 41 lit. a ustawy z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 2020), która weszła w życie z dniem 23 grudnia 2003 r.
f) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku f.
g) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 37, poz. 329), który wszedł w życie z dniem 27 kwietnia 2002 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r.
h) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku h, która weszła w życie z dniem 27 kwietnia 2002 r.
i) Przez art. 3 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku h.
j) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku h, który wszedł w życie z dniem 27 kwietnia 2002 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r.
k) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1801), która weszła w życie z dniem 31 grudnia 2001 r., ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 32, poz. 300), który wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r.
l) Przez art. 7 pkt 2 ustawy, o które
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-10-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5445 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.