nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyższych szkół medycznych wraz z kwotami dotacji przyznanych w 2005 r.Dz.Urz.MZ.05.18.99

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie wykazu wyższych szkół medycznych
wraz z kwotami dotacji przyznanych w 2005 r.


Na podstawie art. 73 ust. 1 i 4 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje:

1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz wyższych szkół medycznych wraz z kwotami przyznanych na 2005 r. dotacji podmiotowych, przeznaczonych na działalność dydaktyczną i pomoc materialną dla studentów, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, stanowią plan po zmianach na 2005 r., w części 46 – Zdrowie, dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, dokonanych po wejściu w życie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wykazu wyższych szkół medycznych wraz z kwotami dotacji przyznanych w 2005 r (Dz. Urz. MZ. Nr 7, poz. 28).

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-11-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4523 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.