nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w RadomiuDz.Urz.MZ.05.18.98

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 grudnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu ( Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 16 i Nr 5, poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule po wyrazie „Krwiolecznictwa” dodaje się wyrazy „im. dr Konrada Vietha”;
2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.”;
3) w tytule załącznika do zarządzenia po wyrazie „Krwiolecznictwa” dodaje się wyrazy „im. dr Konrada Vietha”;
4) w załączniku do zarządzenia w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu, zwane dalej „Regionalnym Centrum”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym na podstawie zarządzenia Wojewody Radomskiego z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Radomiu w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.”.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420.


Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2004 r. sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-12-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6471 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.