nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji funkcjonowania jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw ZdrowiaDz.Urz.MZ.05.19.101
zmiana
Dz.Urz.MZ.05.19.110


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji funkcjonowania jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw Zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw przygotowania koncepcji funkcjonowania jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie propozycji zmian funkcjonowania jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Konrad Stolarski, przedstawiciel Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia;
2) pozostali Członkowie:
a) Dariusz Adamczewski – przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
b) Marcin Antoniak – przedstawiciel Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,
c) Jacek Bębenek – przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
d) Roman Danielewicz – przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
e) Anatol Gołąb – przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,
f) Elżbieta Jazgarska – przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
g) Przemysław Klaman – przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
h) Piotr Kulpa – przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,
i) Lidia Romańska-Kowalewska – przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
j) Michał Sobolewski – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 4.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 3,
zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, z którymi mogą być zawierane umowy cywilnoprawne.
§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności upoważniony przez niego Członek Zespołu.
2. Zespół obraduje na posiedzeniach.
3. Zespół może również rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (drogą obiegową).
4. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu albo w przypadku jego nieobecności upoważniony przez niego Członek Zespołu.

§ 6.

Zespół działa do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 7.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Zespół działa zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez nadzorującego Podsekretarza Stanu.

§ 9.

Członkom Zespołu, a także osobom zaproszonym przez Przewodniczącego Zespołu, którzy są pracownikami Ministerstwa Zdrowia, nie przysługuje wynagrodzenie
z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 10.

Koszty działalności Zespołu finansowane są z budżetu państwa z części 46
– Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

§ 11.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nadzoru
i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-12-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5868 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.