nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczneDz.Urz.MZ.05.19.105

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r., Nr 24, poz. 199 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) dokonanie analizy przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.3)) pod kątem:
a) spójności z prawem Unii Europejskiej,
b) zmian wynikających z bieżących potrzeb prawidłowego stosowania prawa;
2) przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne wraz z uzasadnieniem.


§ 3.

W skład Zespołu wchodzą :
1) Przewodniczący Zespołu: Wojciech Giermaziak – Naczelna Rada Aptekarska;
2) Pozostali członkowie:
a) Iwona Gryglicka - Polfarmed,
b) Marta Gromada – Departament Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia,
c) Tomasz Krawczyk – Departament Prawa Unii Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej,
d) Adam Rudzki - Polfarmed,
e) Katarzyna Sabiłło – Berlin-Chemie / Menarini Polska Sp. z o.o.,
f) Cezary Śledziewski – Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego,
g) Dorota Waliszewska – Dysińska – Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
h) Elżbieta Waniewska – Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia,
i) Waldemar Zieliński - Awafarm s.c.,
j) Mirosława Jamrozińska – Toczyska – Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”.


§ 4.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć – w zależności od potrzeb - również inne osoby, niewymienione w § 3, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
3. Przewodniczącego, w razie jego nieobecności lub w razie wystąpienia innej przyczyny uniemożliwiającej mu wykonywanie funkcji, zastępuje osoba, wybrana zwykłą większością głosów przez członków Zespołu spośród swego grona.

§ 6.

1. Zespół działa kolegialnie.
2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.

§ 7.

1. Przewodniczący Zespołu może wyodrębnić ze składu Zespołu podzespoły uprawnione do cząstkowej realizacji zadań określonych przez Przewodniczącego.
2. Podzespoły działają kolegialnie.

§ 8.

Członkowie Zespołu, wyznaczeni spośród pracowników administracji rządowej, wykonują pracę bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 9.

1. Za wykonanie zadań określonych w § 2, Przewodniczący i członkowie Zespołu, z zastrzeżeniem § 8, otrzymują jednorazowe wynagrodzenie w wysokości:
1) Przewodniczący Zespołu – 3.500 zł;
2) członkowie Zespołu - 2.500 zł;

2. Koszty związane z działalnością Zespołu, w tym wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Lekowej.

§. 10.

1. Przewodniczący Zespołu przedkłada, w formie pisemnej, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do dnia 28 lutego 2006 r., analizę przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne wraz z uzasadnieniem, o których mowa w § 2.
2. Po zaakceptowaniu analizy i projektu, o których mowa w ust. 1, przez ministra właściwego do spraw zdrowia, Zespół ulega rozwiązaniu.

§11.

Obsługę techniczno - organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Polityki Lekowej.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901),
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414,
3) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz.877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 787, Nr 163, poz. 1362, Nr 179, poz. 1485, Nr 184, poz. 1539
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-12-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6297 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.