nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w SzczecinieDz.Urz.MZ.05.19.106

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 grudnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w SzczecinieNa podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 47 i Nr 8, poz. 75) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) Terenowy Oddział w Barlinku;
2) Terenowy Oddział w Białogardzie;
3) Terenowy Oddział w Drawsku;
4) Terenowy Oddział w Goleniowie;
5) Terenowy Oddział w Gryficach;
6) Terenowy Oddział w Gryfinie;
7) Terenowy Oddział w Kołobrzegu;
8) Terenowy Oddział w Koszalinie;
9) Terenowy Oddział w Stargardzie Szczecińskim;
10) Terenowy Oddział w Szczecinku;
11) Terenowy Oddział w Świnoujściu;
12) Terenowy Oddział w Wałczu;
13) Dział Dawców, Analiz i Pobierania;
14) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;
15) Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew;
16) Dział Preparatyki;
17) Dział Ekspedycji;
18) Dział Zapewnienia Jakości;
19) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
20) Dział Finansowo-Księgowy;
21) Sekcja Techniczna;
22) Ambulatorium Przyzakładowe;
23) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych (osobowych i socjalnych);
24) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Spraw Obronnych;
25) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152 i Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 274, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420.


Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-12-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5245 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.