nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń zmian w systemie ochrony zdrowiaDz.Urz.MZ.06.02.04
zmiana Dz.Urz.MZ.06.02.05ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania założeń zmian w systemie ochrony zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r., Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw przygotowania założeń zmian w systemie ochrony zdrowia, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Tomasz Zdrojewski;
2) Pozostali członkowie:
a) Sekretarz Zespołu - Mirosław Bieliński,
b) Thomas Kolaja,
c) Ewa Małecka – Tendera,
d) Jerzy Milewski,
e) Jacek Piątkiewicz,
f) Katarzyna Podlaszewska,
g) Konstanty Radziwiłł,
h) Mateusz Śpiewak,
i) Jarosław Wyligała,
j) Ewa Wójcik – Ziółkowska,
k) Marek Zuber.


§ 3.


W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, w razie potrzeby, osoby inne niż wymienione w
§ 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy:
1) przygotowanie założeń zmian w systemie ochrony zdrowia;
2) bieżące opiniowanie tematów i projektów związanych z systemem ochrony zdrowia.


§ 5.

1. Praca Zespołu jest podzielona na etapy.
2. W pierwszym etapie prac, trwającym do 14 kwietnia 2006 r. Zespół przygotuje założenia zmian w systemie ochrony zdrowia.
3. Przewodniczący Zespołu przekaże, do akceptacji, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w formie pisemnej, w terminie do 14 kwietnia 2006 r., raport zawierający założenia, o których mowa w ust. 2, wraz z propozycją harmonogramu prac Zespołu w dalszych etapach.
4. Po zakończeniu kolejnych etapów prac Zespołu Przewodniczący Zespołu przekłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w formie pisemnej wyniki jego prac, w terminach określonych w zaakceptowanym przez ministra harmonogramie prac poszczególnych etapów.

§ 6.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) powoływanie grup roboczych;
5) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
3. Przewodniczącego Zespołu, w razie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.

§ 7.

1. Zespół działa kolegialnie.
2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu. Przepis § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 8.

1. Za pierwszy etap prac Zespołu, członkom Zespołu, z zastrzeżeniem § 9, przysługuje wynagrodzenie, wypłacane po zakończeniu pierwszego etapu prac.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wynosi:
1) Dla Przewodniczącego Zespołu – 3.500 zł;
2) Dla członków Zespołu - 2.500 zł;
3. Koszty związane z działalnością Zespołu, w tym wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 oraz zwrot kosztów podróży członków Zespołu, pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Gabinetu Politycznego Ministra.

§ 9.

Członkowie Zespołu wyznaczeni spośród pracowników administracji rządowej, wykonują pracę bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 10.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Obsługę techniczno - organizacyjną Zespołu zapewnia Gabinet Polityczny Ministra.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901),
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-12-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6517 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.