nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji funkcjonowania jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowiaDz.Urz.MZ.05.19.110

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 grudnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji funkcjonowania jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych
przez ministra właściwego do spraw zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji funkcjonowania jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia § 6 otrzymuje brzmienie:

  „§ 6. Zespół działa do dnia 31 stycznia 2006 r.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji funkcjonowania jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-12-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5327 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.